Nieuwsbrief 112

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 112

Na een drukke maand een goed gevulde Nieuwsbrief 112

Bijdrage LADA tijdens de algemene beschouwingen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage LADA tijdens de algemene beschouwingen

De bijdrage van LADA tijdens de laatste algemene beschouwing in deze raadsperiode kunt u hier lezen.

Motie van wantrouwen tegen wethouders Groot en Meskers

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motie van wantrouwen tegen wethouders Groot en Meskers

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni jl. hebben LADA, GroenLinks en Anders! een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouders Groot en Meskers.
Deze motie kreeg steun van OHK en is verworpen met 9 stemmen voor en 19 tegen.

Verslag fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag fractievergadering

Maandag 21 juni kwam de fractie bijeen in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. De eerste keer dit jaar dat fysiek vergaderen weer mogelijk was.
Daarmee komt een einde aan de periode dat er alleen maar digitaal vergaderd mocht worden, hetgeen voor ons geen optie was. De agenda’s van de vier raadsvergaderingen
waarmee dit politieke jaar afgesloten wordt, werden behandeld.

Regionale Energie Strategie
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) 1.0 is door de regio opgesteld. Na besluitvorming door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord wordt de RES 1.0 NHN aangeboden aan het Nationaal Programma. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. In het hele land, ook in onze eigen regio, ontstaat veel weerstand onder de bevolking door een gebrekkige participatie waardoor er weinig draagvlak is voor de RES. Plaatsen van grote windmolens en zonneweides op land zal tot veel verzet leiden. Wij blijven vasthouden aan ‘zon op dak’, de enige optie die voor LADA bespreekbaar is. Met het windpark in de Wieringermeer heeft Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan de gestelde taak. Wij wijzen het plan om zonnepanelen te installeren op eilanden in het IJsselmeer. Dit wordt genoemd in samenhang met de ontwikkeling van de Wieringer hoek. In Medemblik is een petitie gestart om zich hier tegen uit te spreken. Ook de natuurorganisatie en Landschap Noord-Holland wijzen het af.
Natuurontwikkeling in samenhang met aanleg van zonneweides is een onbegaanbare weg.

LADA zal niet instemmen met het voorstel zoals dat er nu ligt.
Lees de rest van dit bericht »

Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

Op 19 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld overt de veiligheid in en rond de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

De factsheet van de veiligheidsregio waarnaar in het antwoord van het college wordt verwezen vind u hier.

Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

Op 30 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het lozen van zout koelwater door de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

Nieuwsbrief 111

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 111

Nieuwsbrief 111 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 111

Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

Geachte leden van het college,

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing. Lees de rest van dit bericht »

Politieke vragen veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen veiligheid datacenters

Geachte leden van het college,

Binnen LADA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands Dagblad over de opslag van de grote hoeveelheden dieselolie.

  1. Zijn onze lokale brandweerkorpsen wel toegerust en opgeleid om effectief op te treden bij  branden in de datacenters?
  2. Zo nee, wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken?
  3. Hebben Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer om in te grijpen bij dreigende calamiteiten?
  4. Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken of valt dat buiten de competentie van de gemeente?

Lees de rest van dit bericht »

Misstanden vergunning en onvolledig informeren van de gemeenteraad

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Misstanden vergunning en onvolledig informeren van de gemeenteraad

Zoals uit deze ingezonden brief blijkt neemt het college de door de raad vastgestelde beleidskaders niet erg serieus.

Voor LADA geldt dat aanvragen moeten voldoen aan de door de raad gestelde beleidskaders waarbij voor ons grootschalige huisvesting op of nabij een industrieterrein de voorkeur heeft.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 6 juli 2021 @ 21:59