LADA feliciteerd Wieringerwaard!

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Zaterdag 18 november is voor Wieringerwaard een feestelijke dag. De opening van dorpshuis De oude School trok veel belangstelling. Stichting-voorzitter Rinus van Dompselaar mocht vele felicitaties in ontvangst nemen. Ook de LADA-fractie was aanwezig. Fractievoorzitter Henk van Gameren liet de felicitaties vergezeld gaan met een envelop, waarin € 100,- als waardering voor wat er tot stand is gebracht.

Thema-avond inspirerend!

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Interessante en boeiende avond in de Cultuurschuur met thema bestuurlijke vernieuwing of wel Democratie Anders.

Hoe krijgen inwoners direct invloed in de besluitvorming?

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, toonde in een boeiend betoog aan waarom ons systeem van vertegenwoordigende democratie is vast gelopen. We moeten naar een systeem toe van directe democratie waarin inwoners zeggenschap krijgen en kunnen meebeslissen wat er in hun eigen omgeving gebeurt. Het betekent dat partijen moeten durven loslaten en die ruimte gaan bieden. Partijen moeten over het eigen belang heen stappen en gezamenlijk oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen. Niet meer handelen vanuit machtsposities. Het vergt een omslag in denken. Participatie betekent niet dat er naar de inwoners geluisterd wordt en de raad dan naar eigen inzicht beslist. Wel dat de raad de voorwaarden schept waarbinnen de oplossingen door inwoners aangedragen, uitgevoerd kunnen worden. De raad in een dienende rol. Een andere manier van werken, waar LADA zich voor zal inzetten.

 

 

Joop Hofmans bracht een verrassende presentatie waarin wij meegenomen werden in het ontstaan van de burgerbegroting die ook in Nederland bij een aantal gemeenten is ingevoerd. Het is zoeken, durven experimenteren om de juiste vorm te vinden. Maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. Groepen inwoners gaan met elkaar in overleg hoe het budget besteed wordt, dat voor hun wijk of dorp beschikbaar is binnen de gemeentebegroting. Wanneer daar overeenstemming is bereikt wordt het aan de raad aangeboden die er voor zorgt dat het wordt uitgevoerd. De meest directe vorm van zeggenschap over de eigen leefomgeving. In gemeenten waar met de burgerbegroting gewerkt wordt ontstaat als neveneffect een grotere betrokken en samenhang als resultaat van  gemeente en inwoner gezamenlijk kunnen bereiken.

 

LADA praat liever over dorpsbegroting dan burgerbegroting. Het geeft duidelijker weer wat het doel is: inwoners eigen verantwoordelijkheid geven om leefbaarheid en betrokkenheid in het eigen dorp tot stand te brengen. LADA is groot voorstander van het invoeren van de dorpsbegroting.

 

De avond werd afgesloten met verdiepende vragen en boeiende discussie over de dorpsbegroting wat voor de meeste aanwezigen toch een eerste kennismaking met het fenomeen burgerbegroting.

Vragen omtrent bomenkap A7 Den Oever

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Klik hier om de vragen te lezen: SV_bomenkap Den Oever[64212]

Nieuwsbrief 81 is uit!

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Klik hier om hem te downloaden: Nieuwsbrief_81

Thema-avond

1) Hoofdpagina Geen reacties »

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden door LADA een aantal thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. Woensdag 15 november is de eerste avond in De Cultuurschuur in Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur.

 

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard en Joop Hofman zijn de sprekers. Zij zullen de ‘onderwerpen noodzaak van democratische vernieuwing’ en ‘burgerbegroting’ behandelen.

LADA feliciteert Wieringerwaard

1) Hoofdpagina Geen reacties »

LADA feliciteert Wieringerwaard met de opening van De oude School. Een initiatief dat na hard werken met grote inzet uit het dorp tot stand is gekomen. De oude basisschool omgebouwd tot dorpshuis. Een karakteristiek gebouw is behouden en wordt weer het kloppend hart van Wieringerwaard.

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Geen reacties »

LADA houdt maandag 20 november een openbare fractievergadering dorpshuis De oude School, Populierenlaan 23A, Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 30 november behandeld met als belangrijk punt de begroting 2018. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Hoe nu verder?

1) Hoofdpagina Geen reacties »

Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.

Toen duidelijk werd dat de positie van beide wethouders niet meer te handhaven was, heeft LADA direct aangegeven de beide  plaatsen niet in te willen vullen. Binnen de coalitie werd dit in eerste  instantie nog niet gedragen en werd overwogen of het aanstellen van een extra wethouder nodig was.

Een nieuw te benoemen wethouder kan pas in de raadsvergadering van 30 november geïnstalleerd worden en moet dan nog ingewerkt worden wat zou betekenen dat hij/zij na het kerstreces goed zou kunnen functioneren voor een periode van ongeveer twee maanden. Dat is geen optie.

De zittende wethouders Theo Groot en Mary van Gent gaven aan geen problemen te verwachten om de resterende periode tot aan de verkiezingen te overbruggen. Daarbij speelt ook een rol dat het college al met koppels werkte om elkaar te kunnen vervangen wanneer dat nodig mocht zijn. Daardoor is er inzicht in elkaars portefeuilles. De koppels waren Mary van Gent – Frits Westerkamp en Theo Meskers – Theo Groot hetgeen de overdracht makkelijker maakt.

Er liggen geen grote onderwerpen meer. Na de behandeling van de jaarrekening in juni is een plan van aanpak opgesteld om de controle terug te krijgen. Dit kreeg de titel mee: Balans 2018. Het eerste resultaat is de bestuursopdracht ICT waarin alle ICT-posten en uitgaven duidelijk zijn vastgelegd en in de begroting verwerkt. Het coalitie-akkoord is uitgevoerd, er wordt gewerkt aan een actieplan Kunst & Cultuur dat in voorjaar 2018 aan de nieuwe raad gepresenteerd wordt. De begroting is vastgesteld. De zwembaden worden in december behandeld waardoor er geen grote zaken meer overblijven.

 

De  coalitie heeft onderstaande verklaring naar de raad verstuurd:

 

Geachte leden van de raad,

In het coalitie overleg is besloten om na het vertrek van de wethouders Meskers en Westerkamp,  de resterende periode tot aan de verkiezingen af te maken met een college bestaande uit Theo Groot, Mary van Gent en burgemeester Nawijn.

Er  is overwogen een derde wethouder aan te stellen. Een argument om daar niet voor te kiezen is dat een eventuele derde wethouder pas tijdens de raadsvergadering  van 30 november benoemd kan worden. Een dag later is het al 1 december en twee weken later start het kerstreces. Na het reces is het nog 2 maanden tot aan de verkiezingen. Bovendien moet een derde wethouder zich inwerken en ook dat kost tijd. Een aantal externe activiteiten wordt verminderd om ruimte in de agenda’s te maken.

Per onderwerp zijn de gevolgen van deze beslissing in kaart gebracht . De conclusie is dat er geen grote lopende dossiers zijn waar nog veel aan moet gebeuren. Een aantal onderwerpen staat al geagendeerd voor de komende twee raadsvergaderingen.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Theo Groot heeft de portefeuille van Theo Meskers overgenomen aangevuld met monumenten.

Mary van Gent heeft de portefeuille van Frits Westerkamp overgenomen aangevuld met Match 2020 en Tech@Connect. De wethouders kunnen gebruik maken van extra ambtelijke ondersteuning.

Balans 2018 wordt de verantwoordelijkheid van burgemeester Nawijn. Overige werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.

De coalitie denkt op deze manier een goede oplossing te hebben gevonden voor de ontstane situatie en ziet de maanden tot aan de verkiezingen met vertrouwen tegemoet

Met vriendelijke groet,

Fractie SHK,  Jip Pankras

Fractie LADA, Henk van Gameren

Fractie VVD, Jan Swaag

Fractie  CDA, Elaine Vlaming

 

 

 

 

Skarpetbrug

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Skarpetbrug

Op 26 oktober  heeft LADA vragen gesteld over de Skarpetbrug Oude Niedorp. We kunnen de vragen als zogenaamde ‘losse vragen’ als volgt beantwoorden.

Vragen:

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

  1. Is de provincie eigenaar van deze brug?
  2. Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?
  3. Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?

 

Antwoord:

De eigendomssituatie is niet duidelijk.

De brug ligt voor de helft in de gemeente Heerhugowaard en voor de helft in Hollands Kroon. Het object ligt kadastraal gezien op grondgebied van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Het heeft kenmerken die laten lijken dat het ook eigendom van de provincie (geweest) kan zijn.

De voormalige gemeente Niedorp, de gemeente Heerhugowaard, het HHNK en de Provincie Noord-Holland beschouwden zich niet als eigenaar en hebben in het verleden geen onderhoud uitgevoerd.

We hebben inmiddels samen met de gemeente Heerhugowaard  onze verantwoordelijkheid genomen: op gezamenlijke kosten is de brug geïnspecteerd en is er nader onderzoek gedaan door Heerhugowaard.

Uit de inspectie komt naar voren dat er enkele reparaties moeten worden uitgevoerd. Dit wordt dit jaar of volgend jaar uitgevoerd. Volgens het nader onderzoek moet de brug binnen 5 jaar worden vervangen. In die periode moet de eigendomssituatie duidelijk worden.

 

Met vriendelijke groet,

Anoeska Kruijer

Bestuurssecretariaat

Gemeente Hollands Kroon

Aftreden Frits Westerkamp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Aftreden Frits Westerkamp

 

Aftreden Frits Westerkamp

In de raadsvergadering van 2 november is Frits Westerkamp afgetreden als wethouder. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de fouten gemaakt in het dossier huisvesting. Een terechte maar trieste beslissing. Frits heeft veel dingen goed gedaan.  Als eerste wethouder van LADA is hij enthousiast en met grote inzet aan het werk gegaan en heeft ook belangrijke zaken gerealiseerd. Hij kreeg drie voor LADA belangrijke opdrachten mee: participatiebeleid, accommodatiebeleid en onderwijsvernieuwing. Frits werd een warm pleitbezorger voor meer directe democratie waarbij het betrekken van en verantwoordelijkheid geven aan inwoners voorop staat. Met meer dan honderd gerealiseerde projecten is kernbeheer een succes. Het overdragen van accommodaties in eigen beheer heeft in Wieringerwaard en Lutjewinkel mooie ontwikkelingen in gang gezet waarbij overbodig geworden schoolgebouwen een nieuwe functie hebben gekregen als dorpshuis en cultuurhuis. Frits is een wethouder die zich onder de mensen mengde en met grote betrokkenheid aanwezig was.

 

Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de fouten in het dossier huisvesting, maar ook slachtoffer van het eigenmachtig optreden van enkele ambtenaren, het gevolg van te veel vrijheid in het handelen. Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest en dat kan het hele college aangerekend worden. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 18 november 2017 @ 17:25