HOZE-werkgroep – open houden zwembaden

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor HOZE-werkgroep – open houden zwembaden

binnenbadEind 2015 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen op het collegevoorstel voor het accomodatiebeleid. Hierdoor is er ruimte voor burgerinitiatief om een alternatief plan te ontwikkelen om sluiting van twee of drie binnenzwembaden te voorkomen.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers vanuit de verschillende zwembaden zich verenigd in de ‘HOZE-werkgroep’: Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie. Met behulp van de KNZB is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de cijfers van de gemeente, van de zwembaden zelf, landelijke cijfers en van ervaringen met zwembadaccommodaties elders. De conclusie is dat met een tariefsverhoging van 34% de zwembaden binnen de subsidiekaders geëxploiteerd kunnen worden.

De conclusies en aanbevelingen zijn ondertekend door de vertegenwoordigers van de vier nieuwe of reeds bestaande stichtingen, als mogelijke nieuwe eigenaren en beheerders van de accomodaties, maar met een kanttekening vanuit de Wirg in Winkel. De initiatiefnemers vanuit de Wirg maken bezwaren tegen het principe om alleen uit te gaan van tariefsverhogingen. Zij menen dat er naast marktconforme en geharmoniseerde tarieven, gewerkt moet worden aan verbeteringen in de exploitatie aan de kosten zijde. Deze bezwaren worden overigens goed begrepen door de andere werkgroepsleden en vormen een punt van overleg in de komende maanden.

De ‘HOZE-werkgroep’ realiseert zich dat er nog veel zaken in de komende maanden moeten worden uitgewerkt. Zo zullen de belangen van het personeel hoog op de agenda komen te staan. Ook zal het onderhoud en de technische staat van de accomodaties nader worden bestudeerd. En zeker zullen we voor de komende jaren met bezuinigingsplannen moeten komen om voor de komende vijftien jaar de baden in goede staat binnen het gestelde budget te kunnen open houden.        Arjan Koopman, JaapJan van Essen

Stop de Vriendjespolitiek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Stop de Vriendjespolitiek

LADA neemt deel aan landelijk burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek

De komende weken wordt in heel Nederland actie gevoerd voor het landelijke burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek. Dit burgerinitiatief, gelanceerd door de landelijke beweging Meer Democratie, wil de praktijk stoppen dat de grote gevestigde partijen onderling in achterkamertjes de gros van de publieke functies in Nederland onderling verdelen. LADA neemt actief deel aan dit burgerinitiatief en roept haar achterban op te tekenen op www.meerdemocratie.nl.

Sinds decennia verdelen de vier gevestigde politieke partijen – VVD, PvdA, CDA en D66 – de meeste banen in het openbaar bestuur onderling in achterkamertjes: burgemeesters, commissarissen der koning, leden van allerlei adviesraden en commissies, en zelfs hogere rijksambtenaren.

Strijdig met de Grondwet
Dat is in strijd met artikel 3 van de Grondwet: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.” Maar door een loophole in de Wet Gelijke Behandeling komen de grote partijen hiermee weg.
“Vooral lokale politieke partijen worden hierdoor benadeeld. Ze krijgen 30% van de stemmen, maar hebben slechts 3% van alle burgemeestersposten”, zegt Peter Couwenhoven.

Engelse systeem
Meer Democratie wil afschaffing van deze loophole en invoering van het Engelse systeem. Hierin heeft een onafhankelijk orgaan de wettelijke opdracht om partijpolitieke benoemingen tegen te gaan en moet zij alle benoemingsprocedures op detailniveau goedkeuren. Hiermee zijn al 150 jaar goede ervaringen opgedaan.
Voor een landelijk burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Er zijn er al 21.000 binnen. “We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te tekenen zodat elke Nederlander met voldoende kwaliteiten voortaan in aanmerking kan komen voor een publieke functie”, zegt campagneleider Arjen Nijeboer van Meer Democratie.
Iedereen kan het burgerinitiatief tekenen op www.meerdemocratie.nl.

Wie wil er mee naar Wieringen varen?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Wie wil er mee naar Wieringen varen?

Tekst uitgesproken door Marinus F.J. Hovius, raad 24-03-2016

Voor ons ligt het ambitiedocument Waddenpoort. Allereerst zijn wij positief.

Goede zaak investeren in Den Oever en in ons werelderfgoed Waddenzee. Verder biedt de dijkverhoging kansen, mooie plannen zijn gemaakt. Doch ook zijn wij zorgelijk. Zorgen om de oude dorpskern, is dit voorportaal aantrekkelijk genoeg om de mensen ook het dorp in te trekken? De oude kern is zeer de moeite waard. Zorgen om vulling van de strip, komt alles er?

Zorgen om VVV en VIC. Wij willen graag dat het Viking Informatie Centrum in Hollands Kroon Noord kan blijven. Overigens: Wonderlijk Wieringen gaat in 2016 ook de naam en uitvoering VVV voeren. Waar en hoe? En waarom bouwen we een uitkijktoren op het laagste punt?

Kortom: De LADA-fractie wil graag dat er een beeldvormende bijeenkomst komt met inwoners van Den Oever en de gebruikers van de haven en omgeving. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot een herijking. Wij willen de portefeuillehouder vragen hoe hij hier in staat en om zijn medewerking hier aan te verlenen. Liefst op een moment dat de vissers ‘thuus benne’. Er staat in het voorstel dat nu het moment is om verder te kijken.

Immers moeten velen straks naar Wieringen willen varen! We stemmen in met het raadsvoorstel. Wel de technische vraag over de gasopslag bij de Avia. In hoeverre belemmert dit de eventuele ontwikkeling van de ruimte van het VIC/VVV.

Wethouder Meskers  heeft de toezegging gedaan in te stemmen met de gevraagde beeldvormende vergadering.

Uitspraak Trafostation

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak Trafostation

De LADA-fractie heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar om Tennet-Liander toestemming te geven het trafostation op locatie 4 nabij ’t Veld te bouwen. Een zwarte dag voor de inwoners van ’t Veld en omgeving. LADA blijft van mening dat er andere en betere mogelijkheden zijn.

Motie: Openbaar vervoer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motie: Openbaar vervoer
De provincie Noord-Holland is op dit moment bezig het Programma van Eisen op te stellen voor de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer in Noord-Holland-Noord. Deze concessie moet ingaan in 2018 (half december 2017, eigenlijk) en is voor een termijn van tien jaar.
De fractie vreest dat er weer een aanslag zal worden gepleegd op de dienstverlening in de nieuwe aanbesteding, omdat de gedeputeerde wederom geen provinciecent wenst te steken in kwaliteit- en dienstregeling.
De motie roept het college op bij de provincie aan te dringen op behoud van het dienstverleningspeil en nog liever op verhoging ervan, en desnoods provinciegeld toe te voegen aan het aanbestedingsbudget.
Noot: inmiddels is in de vergadering van 24 maart j.l. onderstaande motie raadsbreed aangenomen.

Kleinschalige vluchtelingen opvang

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kleinschalige vluchtelingen opvang

De plannen gepresenteerd door de werkgroep kleinschalige vluchtelingen opvang sluiten goed aan op de motie die LADA heeft ingebracht in het vluchtelingendebat. Daarin werd het college gevraagd met het COA in gesprek te gaan om in Hollands Kroon een pilot op te starten waarin dit mogelijk gemaakt wordt. De LADA-fractie wil met de inwoners in gesprek over de het vluchtelingenprobleem en mogelijke kleinschalige opvang. De gele caravan gaat daarom weer op pad.

Zaterdag 9 april zijn we van 11.00 – 12.30 uur in het Winkelhart Niedorp  en van 13.30 – 15.00 uur in de Terpstraat in  Wieringerwerf. Zaterdag 16 april van 11.00 – 12.30 in Winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna en van 13.30 – 15.00 uur bij de Aldi in Hippolytushoef.

Verslag: Verlos de Zee

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag: Verlos de Zee

Initiatieven van inwoners worden door LADA ondersteunt om ze te realiseren.

verlos de zeeZo ook het initiatief opgestart door Cobi van Dalen om langs de Waddendijk afvalcontainers te plaatsen waarin zwerfvuil gedeponeerd kan worden dat aanspoelt of door wandelaars achtergelaten wordt op het talud van de dijk. Met de plaatsing van twee containers op 6 februari is de actie “verlos de zee” echt van start gegaan.  Zaterdag 19 maart gaf LADA gehoor aan de oproep om te helpen de Waddendijk van zwerfval te ontdoen.

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

SportzaalOp de openbare fractievergadering van maandag 14 maart in sportzaal De Snip in Nieuwe Niedorp waren twee insprekers, de heer De Beurs namens de FNV en mevrouw Hiemstra namens de Werkgroep Pilot kleinschalige opvang vluchtelingen. De werkgroep RMO uit Lutjewinkel behoort tot de vaste bezoekers en kwam de fractie bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dossier Campina. De vergadering werd besloten met een korte uiteenzetting door de heer van Essen over de bouw van de energieneutrale sportzaal waarna de aanwezigen een rondleiding kregen.

Klik hier en lees verder ofv_verslag_03-15

Doe mee, verlos de zee

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Doe mee, verlos de zee

Zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 14.00 is een opruimactie gepland  langs de gehele Wadden-zeedijk, van de Quarantaine t/m het schor bij Den Oever. LADA steunt dit burgerinitiatief  en zal meehelpen met het verwijderen van het zwerfafval.

LADA Nieuwsbrief nr. 64

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 64

Klik hier voor het lezen van de Nieuwsbrief nummer 64


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 20 september 2021 @ 22:22