LADA luistert in Middenmeer

ofvMeerbaak2_02-20

Op de goed bezochte openbare fractievergadering waren twee onderwerpen waarvoor insprekers naar De Meerbaak gekomen waren. De brug over de Westfriese sluis en breedband internet waren onderwerp van discussie.

Brug Westfriese sluis.

Er werd een pleidooi gehouden om de brug beweegbaar te houden want gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Met een beweegbare brug kan de recreatie en de beroepsvaart zich goed ontwikkelen. Spreker lichte een plan toe wat niet rechtstreeks met deze brug samenhing. Hij ziet een doorgaande vaarroute naar het IJsselmeer met een aquaduct in de A7 als grote droom voor de recreatievaart in de Noordkop.

Breedband internet

Een drietal sprekers pleitte voor het invoeren van een glasvezelnet in de buitengebieden waar snel internet door de gebrekkige infrastructuur onmogelijk is. Het ontbreken van een goede, snelle internetverbinding zal leegloop van het buitengebied tot gevolg hebben en voor ondernemers is het niet aantrekkelijk om zich te vestigen, werd de fractie voorgehouden. Gepleit werd om het initiatief van Breedband Hollands Kroon mogelijk te maken om een glasvezelnet aan te leggen. Nuttige informatie is zo tot de fractie gekomen. De fractie wacht de tweede beeldvormende bijeenkomst af waar de raad verder geïnformeerd wordt en zal dan tot een standpunt komen. De noodzaak van snel internet is duidelijk maar de fractie wil meer inzicht hebben over de financiële consequenties. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg zich af: “Kan er geen geld vanuit de Kop Werkt! Komen?”

Wat verder aan de orde kwam

De locatie aan de Elft voor de nieuw te bouwen de brede school in Hippolytushoef heeft de goedkeuring van de fractie. De fractie zal aandacht vragen voor het inpassen het gebouw van De Kei in de nieuwbouw. Dit heeft in Nieuwe Niedorp bij De Snip tot een uitstekend resultaat geleid waarbij de grote lokalen van de oude school behouden gebleven zijn.

Het initiatiefvoorstel om een referendumverordening in Hollands Kroon vast te stellen zal in de raadsvergadering van 28 maart behandeld worden.