In de raadsvergadering van dinsdag 22 november is het raadsvoorstel om locaties voor een AZC vast te stellen behandeld. Bijzonder omdat voor het eerst een voorstel op de agenda stond dat door inwoners is voorbereid. Een digitale raadpleging en discussie met de door LADA-wethouder Frits Westerkamp geïntroduceerde app Argu, waaraan bijna 4000 inwoners hebben deelgenomen. LADA wil Argu breed inzetten om inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming.
Voor de fractie was belangrijk hoe de raad hier mee zou omgaan. Als je als raad de inbreng van inwoners serieus neemt, kun je dit voorstel dan afwijzen? De LADA-fractie is daar duidelijk in: nee. Het CDA denkt daar anders over. Het CDA wilde in eerste instantie het voorstel van de agenda halen omdat een besluit nu niet genomen hoefde te worden omdat er volgens het COA de eerste jaren geen nieuwe AZC’s nodig zijn. Toen dit mislukte kwam het CDA, gesteund door D66, met een amendement om de locatie voorlopig vast te stellen. “Nee”, zei de fractie, “ Dan neem je de inbreng van de inwoners niet serieus. Eerst vragen mee te denken en daarna de uitkomst terzijde schuiven kan niet.” PvdA,GL, CU en fractie Wittink zijn het met ons eens. Uiteindelijk werd het amendement ingetrokken.

LADA vindt dat dit de manier is om inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Een eerste stap, er gaan er meer volgen. Hoe VVD en SHK hier in staan, is niet duidelijk. Zij stemden tegen het voorstel omdat deze partijen tegen opvang van vluchtelingen en dus een AZC zijn.