lada

Donderdag, 20 oktober 2016
Aan alle leden,
Dinsdag 18 oktober 2016 is het bestuur bij elkaar gekomen om te bespreken of er nog mogelijkheden zijn voor LADA omtrent de interne frictie die is ontstaan binnen de partij en welke heeft geleid tot een afsplitsing van ons raadslid Henk-Jan Wittink.
Vanaf 19 september 2016, het moment dat het bestuur officieel is aangetreden, staat het bestuur voor de moeilijke taak om de partij LADA bij elkaar te houden en daar waar nodig is de gemoederen te sussen. Er is aan ons als bestuur verzocht door één van de partijen om hierover een standpunt in te nemen.
Om een standpunt in te nemen zijn alle partijen gehoord en nogmaals alle berichtgevingen gelezen die er gepasseerd zijn. Na zorgvuldig afwegen kan het bestuur maar tot één conclusie komen.
De conclusie is dat terugkeer van Henk-Jan Wittink in de fractie tijdens deze raadsperiode niet mogelijk is. Dit is in lijn met de reeds eerder uitgebrachte verklaring dd. 12-09-2016 van bestuur en
fractie.
Als eerste verwijs ik u hiervoor naar de ALV van 27 juli 2016 omdat het hoogste orgaan binnen de partij de leden zijn. Tijdens de ALV is er door de aanwezige leden gekozen voor een coöperatieve
samenwerking met Henk-Jan Wittink. Dhr. Wittink vond dit ook een acceptabele oplossing. Hierna heeft dhr. Wittink in augustus via een persbericht bekend gemaakt dat hij een eigen partij zou
gaan oprichten onder de naam “Onafhankelijk Hollands Kroon” als hij niet in de fractie zal worden opgenomen.
Ook heeft het bestuur gekeken welke initiatieven er zelf door de partijen zijn genomen om te kijken naar mogelijkheden tot toenadering en het werken naar herstel. Ook dit is niet gebeurd, het bestuur beschouwd namelijk gepubliceerde persberichten niet als een poging tot toenadering. Daarom kan het bestuur geen ander standpunt innemen dan dat terugkeer in de fractie tijdens deze raadsperiode niet meer mogelijk is.
Het bestuur hoopt door dit standpunt in te nemen dat de rust zal wederkeren en dat we nu met zijn allen verder kunnen werken aan de toekomst van LADA.
Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn n.a.v. het ingenomen standpunt kunt u deze stellen via secretariaatlada@gmail.com.
Wij hopen eenieder hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
het bestuur