Het afgelopen half jaar is er heel wat veranderd in de samenstelling van het LADA-bestuur. Begin dit jaar nam Rob afscheid als voorzitter en Jaap Jan afscheid als secretaris. Het bestuur bestond toen nog maar uit twee personen en had dringend versterking nodig.

Op de ALV van 7 maart is eendringend beroep gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Mark de Geus is op 7 maart benoemd en toen bestond het bestuur uit 3 personen. Daarna hebben zich na de oproep ook Moray Juffermans en Jos Witte bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen.

Helaas heeft Han Koppe in juni om gezondheidsredenen het besluit moeten nemen om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Op dit moment bestaat het LADA-bestuur uit vier leden: Lavinia Grooten, Mark de Geus, Moray Juffermans en Jos Witte. Het zou mooi zijn als we nog versterking krijgen van een vijfde bestuurslid. Omdat de huidige bestuursleden nog maar pas in functie zijn moeten de taken nog verdeeld worden. Wanneer de taakverdeling bekend is zullen we die zo snel mogelijk naar buiten brengen.

De afgelopen weken heeft het bestuur zich ook beziggehouden met de scheiding tussen de fractie Lada en Henk-Jan Wittink. Na constructieve gespreken en een ledenraadpleging op de ALV van 27 juni jl. heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat de coöperatieve houding naar elkaar zoals die ontstaan is tussen de LADA fractie en Henk-Jan voor de resterende raadsperiode goed kan uitpakken. Het voornemen van het bestuur is om samen (met iedereen binnen de partij) constructief verder werken aan de professionalisering van LADA.