De fractie van LADA kan instemmen met de nieuwe opzet van de Kadernota.

De vertaling naar maatschappelijke effecten vinden wij dan ook verfrissend en past ons. Daarom complimenten naar het management en projectgroep die doormiddel van werksessies dit resultaat heeft opgeleverd.

Wij kunnen ons vinden in het uiteindelijk gepresenteerde voorstel van effecten, om zo richting te geven en te sturen. De programma’s zoals ze nu zijn samengesteld en de daaronder liggende prioriteiten hebben binnen de fractie amper discussie opgeleverd. Dit omdat de LADA-fractie actief heeft deel genomen aan de opzet van dit voorstel en de fractie van LADA zich hier in herkent.

Vandaar dat wij geen behoefte hebben om dit per programma te behandelen, en ons zullen beperken tot een integrale behandeling met enige accenten al dan niet aangevuld met een amendement.

Wij willen in ieder geval aandacht voor een grote groep inwoners die vereenzaamt binnen onze gemeente, en wel hier om omdat wij denken dat het twee programma’s betreffen. Namelijk zowel het programma Vitaliteit (cluster Zorg) en het programma Leefbaarheid (cluster Accommodaties). Vitaal ouder worden is een must en daarom een maatschappelijke missie voor ons allemaal. Laagdrempelige activiteiten in de nabijheid kunnen vereenzaming voorkomen. Belangrijk gevolg is dan ook dat dit het vitaal ouder worden alleen maar kan bevorderen.

Voor wat betreft Vitaliteit (cluster Kunst en Cultuur) vinden wij de Voorschool belangrijk. Vanuit Den Haag komt er een budget beschikbaar, dat betekent meer kansen. Ontwikkelrecht voor ieder kind! Meer kansen om zich te ontwikkelen. Een aanbod voor ieder kind willen we benutten en hier ligt een taak aan het College om aan de gang te gaan. Immers , een Integraal Kind Centrum met Voorschool betekent preventie op de Jeugdzorg.

Wij komen verder met een amendement om aan het programma Leefbaarheid, cluster infrastructuur; Veiligheid aan de tekst toe te voegen.

Een aantal amendementen dienen wij gezamenlijk in met onze coalitiepartners waaronder eerder verwoord rond het programma Vitaliteit, cluster Zorg.

Aandacht ook voor leeg staande winkelpanden (Programma Bedrijvigheid, cluster Economische Ontwikkeling).

Het zelfde Programma Bedrijvigheid, cluster Havens, vragen wij aandacht voor goede bereikbaarheid en geschikte randvoorwaarden om zich te vestigen aan de havens.

Maar ook aandacht voor een goede bereikbaarheid, door middel van prima infrastructuur voor vervoer over water ten behoeve van beroepsvaart en recreatie. Ook hier wordt een gezamenlijke amendement ingediend bij het programma Leefbaarheid (cluster Infrastructuur).

Verder staat LADA een veilige leefomgeving voor. Gezamenlijk wordt ook hier een amendement voor in gediend binnen het cluster Veiligheid, om zo een betere samenwerking tussen buurtbemiddeling, kernbeheer, wijkteams en handhavers te geraken. Zo willen wij een verdere verbetering van de leefbaarheid creëren.

Henk van Gameren, fractievoorzitter LADA