De begroting 2016 en de meerjarenbegroting tot 2019 zijn vastgesteld waarbij extra geld voor het openbaar groen beschikbaar is gekomen. Daarmee is de inzet van de fractie beloond. Werd bij de kadernota de LADA-motie om te komen tot het instellen van een fonds bomenonderhoud nog verworpen, nu is hiervoor  een bedrag van € 85.000 opgenomen. Uit dit fonds zal herplant gefinancierd worden. Voor onderhoud van de openbare ruimte komt  € 90.000 extra beschikbaar. Naar het kernbeheer gaat € 125.000 extra geld bestemd om buurtinitiatieven te ondersteunen. Totaal een bedrag van € 300.000 dat structureel toegevoegd wordt aan het onderhoud van het openbaar groen.