Op de openbare fractievergadering van de LADA in De Koppeling in Nieuwe Niedorp stelden diverse insprekers een aantal onderwerpen aan de orde. Een afvaardiging van de groep Houd de dorpen Groen sprak haar tevredenheid uit over het standpunt dat LADA inneemt inzake de locatiekeuze voor het transformatorstation. Er werd benadrukt wat de kern van de uitspraak van de rechter is en dat de raad een open discussie moet voeren over het vaststellen van de locatie van het transformatorstation.
De heer de Geus bracht zijn brandbrief, zoals hij dat verwoordde, van 22 september aan de raad onder de aandacht en vroeg er op toe zien dat gemeente daadwerkelijk gaat handhaven en daarmee gevolg geeft aan een uitspraak van de rechtbank.
De familie Roskam heeft een agrarisch bedrijf tegenover Agriport nabij de plek waar het datacentrum wordt gebouwd. Er zijn zorgen over het peilvak van Agriport waardoor wateroverlast dreigt voor hun grond. Zij worden niet gehoord over hun problemen die naar eigen zeggen zes jaar geleden al zijn aangekaart. “Wij worden nergens gehoord. Waar kunnen we terecht?” was de klacht. Het advies is om een duidelijke zienswijzen in te dienen en de kernbeheerder in te schakelen. Hij moet zorgen om de juiste contacten bij de gemeente leggen om tot een gesprek te komen.

Piet Groot van de bewonersgroep RMO uit Lutjewinkel deed verslag van de zaterdag 6 december gehouden rondrit met wat de Melkbus is gaan heten. Dorpsraad, werkgroep, wethouder Theo Groot vergezeld van beleidsambtenaar en kernbeheerder Donja Wagenaar reden met de bus rond om zo de problemen van het transport naar Campina aan te ervaren. Daarbij werd vooral gekeken naar een alternatieve ontsluitingsroute. Wethouder Groot gaat daar mee aan de slag en komt terug bij de dorpsraad als er plannen liggen. Ook de directie van Campina was uitgenodigd maar was niet aanwezig.

Er zijn nog steeds problemen met het verstrekken van een tweede afvalcontainer als daar om gevraagd wordt. Inwoners die al jaren een tweede gebruiken voor afvoer van extra afval of groen krijgen te horen dat die niet meer geleegd zal worden. Advies is om hierbij de kernbeheerder te betrekken want dit moet opgelost worden door de gemeente.

De voorstellen voor het RHB (Regionaal gebonden Haventerrein) en het verstrekken van het krediet om de haven van Den Oever te verbeteren kunnen op steun van de fractie rekenen. Er wordt opgemerkt dat er ook risico’s aan deze projecten zitten. De fractie erkent dat, maar durft die wel te dragen omdat het projecten zijn die een positieve impuls op de werkgelegenheid kunnen/zullen hebben.

Op de raadsagenda staat het voorstel om in te stemmen met de fusie van de basisscholen De Snip en Oude Niedorp. Uit Oude Niedorp zijn al veel leerlingen vertrokken naar De Snip en naar scholen in ’t Veld. De fractie wil dit soort voorstellen eerder op de agenda hebben want nu staat de raad voor een voldongen feit. Er is geen keus meer. Er zijn meer kleine scholen in de gemeente en de fractie vraagt zich af of fusie altijd de juiste oplossing is. Kreileroord werd als voorbeeld genoemd.

In de rondvraag werd naar voren gebracht dat de gemeente vergunning heeft verstrekt voor het plaatsten van een groentestal bij het Winkelhart in Nieuwe Niedorp. De fractie vindt dit een ongewenste situatie en zal er vragen aan het college over stellen.

Er zijn initiatieven om te komen tot een lijst waarmee lokalen partijen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten gaan deelnemen. Hiervoor zijn vergaderingen in Castricum en Alkmaar uitgeschreven. Frits Westerkamp en Peter Couwenhoven gaan er heen om zich te laten informeren.