Marinus Hovius_2Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beoogt met de nieuwe plannen nobele doelen als waterberging en natuurontwikkeling. De plannen kunnen wel een aantal problemen met zich meebrengen voor de gevestigde agrariërs in de nabije omgeving. Ook kunnen eventuele zweefvliegveldplannen nabij de beoogde locatie hierbij wederzijdse hinder veroorzaken.

Verder heeft het hoogheemraadschap verzuimd een principeverzoek bij de gemeente Hollands Kroon neer te leggen en daarmee het risico van afwijzing genomen. Immers de gemeente had zelfs mee kunnen denken. Ook is in de aanvraag abusievelijk de oude gemeente Wieringen vermeld in plaats van de Wieringermeer.

De plannen zelf zouden niet misstaan op plekken binnen of tegen de Ecologische HoofdStructuur, bijvoorbeeld aan de Wieringerrandweg waar Robbenoordbos en Randkanaal elkaar bijna raken. Dat zou veel werk kunnen besparen. Door middel van kavelruil zou dit gerealiseerd kunnen worden.

Wij onderschrijven het belang van waterberging al dan niet aangevuld met natuur. De plannen laten niet zien welke hoeveelheid waterberging dit plan behelst. Uitgaande van het uitgraven van 5 hectare op een diepte van 1 meter levert dit een verlaging van het peil van het Amstelmeer van maar 7 mm. Ten aanzien van de waterberging gaan de afspraken al een tijd terug tussen de gemeente Wieringermeer en het Hoogheemraadschap, namelijk augustus 2008.

De zienswijze van LADA is helder. Er is afgesproken in het coalitieakkoord niet buiten de ecologische hoofdstructuur over te gaan tot nieuwe natuurontwikkeling en wij steunen het uitgangspunt van het college niet in te stemmen met de plannen van het hoogheemraadschap, zoals vermeld in de gezamenlijke zienswijze van Lada, SHK, VVD en CDA voorgedragen door mevrouw Vlaming.

Kortom, een mooi plan, maar niet op deze plek!

Marinus Hovius, raad 27-11-2014