Op de openbare fractievergadering in Anna Paulowna, maandag 17 november gehouden, werd op twee onderwerpen ingesproken. Ook de raadsagenda van 27 november werd behandeld.
De buurtgroep RMO uit Lutjewinkel vindt de voorgestelde oplossing om de overlast weg te nemen, die het dorp ondervindt van het vervoer naar Campina, onaanvaardbaar. Weliswaar wordt met de voorgestelde maatregelen de overlast in het dorp aangepakt door het vervoer te dwingen de route over de Wateringskant en Valbrugweg te nemen. Dit is het probleem verplaatsen en dat is niet aanvaardbaar voor de bewoners aan deze wegen. De groep bepleit een alternatieve ontsluiting van Campina richting Hartweg of Lutjewinkelerweg. Daartoe zijn voorstellen gedaan, die ook door de dorpsraad gedragen worden. Ook is er onvrede over de communicatie met de wethouder: “Communicatie voelt niet goed. Burger wordt niet betrokken bij de besluitvorming.”
De heer van Deutekom uit Westerland lichtte zijn bezwaren toe rond de bouw van de brede school in Hippolytushoef. Hij trekt de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan in twijfel. Op de informatieavond in de Harmonie bleek dat en was er een duidelijke voorkeur voor renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Bovendien is de kavel aan de Irisstraat te klein om een brede school te bouwen. Wethouder Westerkamp deelt mede dat de bouwkavel is verdubbeld tot 8000m2 waardoor er voldoende ruimte is. Er is met buurtbewoners gesproken en de provincie is akkoord. Renovatie is een dure optie waarbij het de vraag is of aan de eisen, die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden, voldaan kunnen worden.
Bij de behandeling van de raadsagenda van 27 november ontstond er discussie over de op te stellen zienswijze voor het visproject Wieringermeer. De door het hoogheemraadschap aangevraagde vergunning voor de waterberging omvat ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers om de berging geschikt te maken als paaiplaats voor vissen. Het is de fractie niet duidelijk of dat ook valt onder het in 2008 genomen besluit van de gemeente Wieringermeer dat ten grondslag ligt aan de aanvraag om de berging aan te leggen. Daarover zullen vragen gesteld worden. In het coalitieakkoord staat dat eerder genomen besluiten gerespecteerd zullen worden maar ook dat natuurontwikkeling alleen in de ecologische hoofdstructuur kan plaats vinden. De fractie zal volgende week in de fractievergadering de zienswijze vaststellen.