Vernietiging omgevingsvergunning transformatorstation

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging omgevingsvergunning transformatorstation

De fractie van LADA heeft kennis genomen van de vernietiging van de omgevingsvergunning voor het transformatorstation. Dit stemt ons tot tevredenheid.
Uit de uitspraak blijkt dat het delegatiebesluit voor projecten met en grote maatschappelijk impact geen geschikte methode is om op democratische wijze tot besluitvorming te komen. LADA onderschrijft dat. Alleen een verklaring van geen bedenkingen door de raad telt.
In de situatie van de ruimtelijke ordening is tussentijds niets gewijzigd. Voor LADA betekent dit dat eerder ingenomen standpunten ongewijzigd zijn: In 2011 heeft LADA een motie ingediend waarbij locatie 4 ongeschikt werd verklaard. Dat kreeg destijds een meerderheid in de raad met steun van een meerderheid van de PvdA. Vanuit democratische overwegingen had die raadsuitspraak vertrekpunt moeten zijn voor het eerste college van Hollands Kroon. Dat is toen niet gebeurd en dat betreuren wij nog steeds.
Vervolgens heeft de raad een onafhankelijke deskundige aangetrokken om tot een oplossing te komen, Roel in ’t Veld. Ook hij onderschreef dat locatie 4 minder geschikt was en verwees naar andere mogelijkheden. Met dat advies is naar het oordeel van LADA onvoldoende gebeurd.
We gaan er van uit dat zowel het college als raad lessen trekken uit het lange en dure proces. Dat heeft veel burgers gefrustreerd. Nu prioriteit geven aan democratische en transparante besluitvorming is het belangrijkste. Daar heeft de burger recht op. De fractie wacht met belangstelling af welke stappen het college gaat ondernemen.

namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

koppelingLADA houdt maandag 8 december een openbare fractievergadering in De Koppeling, Watersnip 72, Nieuwe Niedorp; aanvang 20.00 uur.

U bent welkom om met de fractie te spreken. Wij willen graag uw mening horen. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 18 december behandeld.

Wilt u komen inspreken, graag melden bij onze fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com, 06- 25311671.

LADA luistert en de APV

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert en de APV

Na Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf heeft LADA ook in Anna Paulowna en Hippolytushoef geluisterd. Er is veel bruikbare informatie tot ons gekomen waar de fractie mee aan de slag kan.

LADA in HippoVoor het vaststellen van de compacte Algemene Plaatselijke Verordening wil de fractie de volgende artikelen handhaven. (Deze komen in het voorstel compacte APV niet meer voor).

2.42      Plakken en kladden

Kern van het artikel is dat het verboden is op openbare plaatsen of onroerende zaken biljetten, reclames etc. te plakken

2.44    Vervoer inbrekerswerktuigen

Het is verboden inbrekers werktuigen te vervoeren of bij zich te hebben

2.47    Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

Dit spreekt voor zich

2.57    Loslopende honden

Kern van het artikel is dat binnen de bebouwde kom dienen honden aangelijnd zijn

2.58    Verontreiniging door honden

Dit spreekt voor zich

Vaak werd benoemd dat men duidelijkheid wil hebben waar men terecht kan met klachten bij het niet naleven van regels uit de APV of andere vormen van overlast.

LADA luistert in Anna Paulowna

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Anna Paulowna

Op de openbare fractievergadering in Anna Paulowna, maandag 17 november gehouden, werd op twee onderwerpen ingesproken. Ook de raadsagenda van 27 november werd behandeld.
De buurtgroep RMO uit Lutjewinkel vindt de voorgestelde oplossing om de overlast weg te nemen, die het dorp ondervindt van het vervoer naar Campina, onaanvaardbaar. Weliswaar wordt met de voorgestelde maatregelen de overlast in het dorp aangepakt door het vervoer te dwingen de route over de Wateringskant en Valbrugweg te nemen. Dit is het probleem verplaatsen en dat is niet aanvaardbaar voor de bewoners aan deze wegen. De groep bepleit een alternatieve ontsluiting van Campina richting Hartweg of Lutjewinkelerweg. Daartoe zijn voorstellen gedaan, die ook door de dorpsraad gedragen worden. Ook is er onvrede over de communicatie met de wethouder: “Communicatie voelt niet goed. Burger wordt niet betrokken bij de besluitvorming.”
De heer van Deutekom uit Westerland lichtte zijn bezwaren toe rond de bouw van de brede school in Hippolytushoef. Hij trekt de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan in twijfel. Op de informatieavond in de Harmonie bleek dat en was er een duidelijke voorkeur voor renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Bovendien is de kavel aan de Irisstraat te klein om een brede school te bouwen. Wethouder Westerkamp deelt mede dat de bouwkavel is verdubbeld tot 8000m2 waardoor er voldoende ruimte is. Er is met buurtbewoners gesproken en de provincie is akkoord. Renovatie is een dure optie waarbij het de vraag is of aan de eisen, die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden, voldaan kunnen worden.
Bij de behandeling van de raadsagenda van 27 november ontstond er discussie over de op te stellen zienswijze voor het visproject Wieringermeer. De door het hoogheemraadschap aangevraagde vergunning voor de waterberging omvat ook het aanleggen van natuurvriendelijke oevers om de berging geschikt te maken als paaiplaats voor vissen. Het is de fractie niet duidelijk of dat ook valt onder het in 2008 genomen besluit van de gemeente Wieringermeer dat ten grondslag ligt aan de aanvraag om de berging aan te leggen. Daarover zullen vragen gesteld worden. In het coalitieakkoord staat dat eerder genomen besluiten gerespecteerd zullen worden maar ook dat natuurontwikkeling alleen in de ecologische hoofdstructuur kan plaats vinden. De fractie zal volgende week in de fractievergadering de zienswijze vaststellen.

LADA-luistert campagne gestart

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA-luistert campagne gestart

LADA is de campagne LADA-luistert gestart in de winkelcentra van Nieuwe Niedorp en Wieringerwerf. Waar burgers zich de meeste zorgen over maken is het beheer van de openbare ruimte. De slechte staat van onderhoud van het openbaar groen is velen een doorn in het oog. In Wieringerwerf vatte iemand het kernachtig samen door te spreken over de verloedering van de  openbare ruimte.

LADAluistert_11-15In Nieuwe Niedorp overhandigde mevrouw Kim Boonstra namens bewoners van de Wateringskant aan fractievoorzitter Henk van Gameren een petitie waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor de overlast veroorzaakt door het zware transport naar de zuivelfabriek. Zaterdag 22 november is het LADA-team aanwezig in Anna Paulowna en Hippolytushoef.

Het campagneteam LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Het campagneteam LADA luistert

promotieTEAMHet succesvolle campagneteam gaat weer op pad. We zoeken de burgers op door er met de caravan op uit te trekken. Wij zijn twee zaterdagen aanwezig op verschillende plekken in de gemeente waar we de winkelcentra opzoeken. Wij willen uw mening horen over wat er in Hollands Kroon speelt.

 

Waneer en waar:
Zaterdag 15 november – 11. 00 uur Nieuwe Niedorp / 13.00 uur Wieringerwerf
Zaterdag 22 november – 11.00 uur Anna Paulowna / 13.00 uur Hippolytushoef

Fractieverslag mei 2014 – oktober 2014

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Fractieverslag mei 2014 – oktober 2014

SAMSUNG CAMERA PICTURESOp de voorjaars ledenvergadering is verslag gedaan tot mei, daarin vermeld dat op 22 mei het coalitieakkoord met SHK, VVD en CDA was ondertekend. Op 3 juni werd het nieuwe college geïnstalleerd waarin Frits Westerkamp voor LADA de portefeuille burgerparticipatie, onderwijs en accommodatiebeleid beheert waarvan ook sport, subsidies, kunst en cultuur, maatschappelijk vastgoed en dierenwelzijn deel uit maken.
Het betekende voor de fractie een grote omslag. Na vier jaar een krachtige oppositiepartij te zijn geweest, nu deel uit te maken van het college. Een andere verantwoordelijkheid. Veel nieuwe gezichten in de fractie, een wethouder van buiten gehaald, het aftreden van Rob Ravensteijn, waardoor Marinus Hovius de fracftie binnen kwam, een nieuwe fractievoorzitter. Het was voor de fractie niet makkelijk om daar op in te spelen. Er waren veel vragen, waarbij het invullen van de rol als coalitiepartner en verantwoordelijkheid dragen voor het besturen van de gemeente met behoud van de identiteit van LADA als stem van de burger, een belangrijke rol speelde. Daarnaast was er behoefte om elkaar beter te leren kennen. De fractie heeft dan ook besloten om een trainingstraject in te gaan. Op 27 en 28 oktober heeft dat plaats gevonden. De fractie trok zich terug in slot Assumburg in Heemskerk om onder leiding van Daniëlle Koelemij aan de slag te gaan. ’s Avonds sloot Frits Westerkamp aan. Het is een goede sessie geweest, door fractie en wethouder als zinvol en positief ervaren. De fractie heeft het gevoel er sterker uit gekomen te zijn.
De fractie heeft haar plek gevonden. De eerste maanden waren niet makkelijk. CDA en VVD moesten zich leren schikken in hun nieuwe rol en dat gaf wel eens spanningen. Inmiddels zijn de verhoudingen binnen de coalitie goed en kan constructief met elkaar gewerkt worden. De fractie is tevreden over de eerste maanden. De begroting is zonder wijzigingen met algemene stemmen aangenomen en over het optreden in de raad overheerst een goed gevoel.
In de vergadering van 25 september werd afscheid genomen van Rob Ravensteijn, waarbij Rob benoemd werd tot lid van verdienste in de Orde van Oranje-Nassau. Daarmee kwam een einde aan vier jaar fractielidmaatschap waarvan het grootste deel als fractievoorzitter.
De fractie staat voor de uitdagende taak om het LADA-gedachtengoed, het luisteren naar en het betrekken van de burger bij het besturen van de gemeente, te vertalen in beleid waarin de burger zich kan herkennen. Kritische inbreng van de burger is nodig om de fractie te voeden en scherp te houden.

Peter Couwenhoven,
fractiesecretaris

Rob Ravensteijn – lid van het bestuur van LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Rob Ravensteijn – lid van het bestuur van LADA

Raadsleden HollandsKroonOp de algemene ledenvergadering van maandag 10 november is Rob Ravensteijn benoemd tot lid van het bestuur van LADA. Ravensteijn heeft bij zijn terugtreden uit de raad aangegeven beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Het voorstel van het bestuur om dat mogelijk te maken werd met algemene stemmen aanvaard. Ravensteijn treed ook toe tot de steunfractie.

LADA nieuwsbrief nr. 51

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA nieuwsbrief nr. 51

Klik hier en lees onze LADA nieuwsbrief nummer 51

Compacte APV

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Compacte APV

Henk van Gameren_2Tekst uitgesproken door LADA- fractievoorzitter Henk van Gameren bij de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 6 november.

Voorzitter,
Voor ons ligt een compacte APV.
Ook LADA is van mening dat het voor wat regelgeving betreft best een tandje minder kan. Het schrappen van overbodige regels die vaak al worden ondervangen door het WBS of gewoon achterhaald zijn , daar kunnen we best afscheid van te nemen. En mogelijk dat er door de raad gevraagd wordt om toch een enkel verbod te handhaven.

Maar dit voorstel gaat nog iets verder en verwacht van haar inwoners zelfredzaamheid en creativiteit. Dit stapje extra, geeft de nodige discussie zowel bij inwoners als buiten de gemeente. Het beeld dat nu geschapen wordt, middels het wegvallen van regels en de gevraagde creativiteit en zelfredzaamheid, is er een als zou Hollands Kroon verworden tot een nieuw Ruigoord. Zoals u weet een vrijplaats van minimale regels, creativiteit en tolerantie nabij Halfweg.

Verantwoording terug geven aan de burger, is zoals u weet, iets wat LADA normaliter waardeert. Maar uitsluitend binnen de begrenzingen van veiligheid en zonder dat dit ten koste gaat van beeldkwaliteit, of wel verrommeling. In dit hele proces spelen inwoners, kernbeheerders, buurtbemiddelaars, de BOA en mogelijk ook dorpsraden een rol.
Maar wat LADA bijzonder gemist heeft in dit hele proces is een duidelijk communicatietraject naar de inwoners van Hollands Kroon. En wel voor de besluitvorming van dit stuk tot stand komt.

– Want wat wordt er van hen verwacht?
– Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de assertieve burger?
– Wat betekent dat zelfredzaamheid en acteren van de bewoner?
– Vragen omtrent de buurtbemiddelaars en zijn of haar rol hier in.
– Wat als praten niet meer vruchtbaar blijkt?

Zo maar een aantal vragen die bij inwoners leven en er zullen er nog velen volgen.

College,
de burger dient geïnformeerd te worden. LADA stelt dan ook voor om nog voor de besluitvorming met een communicatieplan te komen waarbij de inwoners daadwerkelijk betrokken gaan worden en daar ook in op te nemen de evaluatiemomenten en momenten van tussentijdse reparaties van de compacte APV. En via intensieve informatiemomenten, de inwoners van Hollands Kroon te informeren over deze compacte APV en wat dat voor hun gaat betekenen in de praktijk.

College,
in dit vernieuwende proces staat de inwoner centraal. Betrek ze er dan in een vroeg stadium bij! U begrijpt dat LADA deze compacte APV nog niet besluitvormend acht, gezien het verzoek om de inwoners eerst goed te informeren.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 @ 13:23

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.