De openbare fractievergadering in restaurant ’t Anker werd matig bezocht. Er waren geen insprekers voor specifieke onderwerpen waardoor het enige agendapunt de programmabegroting was. Wel genoeg stof voor discussie.

De fractie kon op de vraag wat de mening over deze begroting is, nog geen antwoord geven. De werkwijze is dat de fractieleden zich verdiepen in de programma’s horend bij de portefeuille waarna op de reguliere fractievergadering van maandag 20 oktober de bevindingen worden uitgewerkt. Daarin wordt wat vanavond besproken wordt, betrokken evenals de inbreng van burgers en organisaties op de openbare hoorzitting van de raad op dinsdag 21 oktober. Woensdag 22 oktober komt de fractie weer bijeen om het definitief oordeel te vellen. De toon waarin de begroting is geschreven wordt door de fractie positief beoordeel en is een trendbreuk met eerdere begrotingen. Er is een sociale ondertoon aanwezig waarin gesignaleerd wordt dat er aandacht is voor groepen in de gemeente die het moeilijk hebben.
LADAkolhornfotoDat van de ingevulde bezuinigingen 52% behaald wordt op de eigen organisatie is een mooi resultaat maar roept wel de vraag op of we niet te ver gaan. De gemeente moet de taken nog wel aan kunnen. De opmerking wordt gemaakt dat een structureel tekort van € 2,8 miljoen op een begroting van € 100 miljoen wel meevalt. Het valt binnen de Europese norm van 3 procent, verwoordde een van de aanwezigen.

De fractie werd gevraagd om nu eens echt te gaan besturen: “Bezuinigen is geen besturen.” Als voorbeeld werd aangehaald dat de € 300.000 die terug gegeven wordt op de rioolheffing, wat een voordeel van €15 per aansluiting oplevert, ook gereserveerd kan worden voor maatschappelijke doelen: “De minister geeft daar de ruimte voor. Toon lef, pak die ruimte. Doe daar wat mij. Dan ben je als partij vernieuwend bezig.”
Ook het achterstallig wegenonderhoud, met name in de Wieringermeer, kwam ter sprake. Is door temporisering van dat onderhoud geen geld vrij te maken voor andere zaken? Is met de bouw van de nieuwe scholen geen aanbestedingsvoordeel te halen? Ook een optie die ter tafel kwam. Allemaal zaken die de fractie meegekregen heeft.

Andere punten die aan de orde kwamen.
Is het mogelijk om de vrijkomende schoolgebouwen op Wieringen geschikt te maken voor jongerenhuisvesting? Dit heeft de aandacht van de fractie.
Volgend jaar zijn er waterschaps- en statenverkiezingen. Er is regionaal veel interesse bij lokale partijen om elkaar te vinden en met gemeenschappelijke lokale lijsten uit te komen. LADA staat hier positief in en heeft voor de waterschapsverkiezingen al contacten gelegd.