Na jaren van inzet treedt Rob Ravensteijn, in de raadsvergadering van september terug als raadslid. Als opvolger van Rob draagt LADA Marinus Hovius voor. Rob blijft steunfractielid, waarbij hij zich vooral bezig gaat houden met de aandachtsgebieden  participatie, kunst, cultuur en natuur.

Rob Ravensteijn is één van de grondleggers van LADA. Onder zijn bezielend fractievoorzitterschap is LADA nu uitgegroeid tot een politieke partij van betekenis. LADA maakt deel uit van de coalitie. Het betekent niet dat de partij op haar lauweren gaat rusten. LADA zet haar in 2010 ingezet beleid voort: herkenbaar blijven als partij die van onderop de lokale samenleving wil sturen. Dit betekent een andere houding in de politiek, meer open naar de burger en vooral goed luisteren, maar ook een veranderende houding van de burger, hoe draag ik bij aan een samenleving waar burger en overheid zich samen verantwoordelijk voelen. Een beweging van betrokken burgers is onmisbaar voor een goed functionerende lokale samenleving.

Rob heeft aangeven zich buiten de raad hiermee te willen bezighouden. Daarnaast vindt hij verjonging van de fractie belangrijk. Marinus Hovius (35) was eerder met voorkeursstemmen gekozen maar wilde eerst zijn taak in het onderwijs goed afronden. Onlangs heeft hij zijn bovenbouwgroep uitgezwaaid. Hij staat nu klaar om in de fractie aan het werk te gaan.

LADA is Rob erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren en is blij dat hij als steunfractielid actief blijft. Met Marinus wordt een gemotiveerd raadslid binnen gehaald, waarmee tevens de vertegenwoordiging van Wieringen in de raad verder versterkt wordt.

Fractie en bestuur LADA (Democratie Anders)