Onlangs hebben SHK, LADA  en PVL  zich uitgesproken over het delegatiebesluit.  Onze zienswijze nu sluit hier nauw op aan. Het betekent:

1: Een uitspraak doen over het wijzigen van het een bestemmingsplan is een bevoegdheid die naar ons oordeel  toehoort aan de gemeenteraad. Dat geldt zeker voor een wijziging met een grote maatschappelijke impact als deze.  Alleen dan kan de raad zich tegenover burgers naar ons oordeel behoorlijk verantwoorden. Gelet op de onlangs gehouden inventarisatie lijkt het erop dat  de kiezer zich eerst zal moeten uitspreken voordat hiervoor een raadsmeerderheid is. Recente kritiek vanuit de burgerij (“raad is laf”) geeft aan dat de burger deze praktijk niet kan waarderen. Dit geeft  aanleiding  dit bij de voltallige raad opnieuw te toetsen.  (motie indienen)

Daarnaast zijn wij het volgende van mening:

2: Eerder verklaarden wij locatie 4 ongeschikt en de locatie Zijtwende een goede  locatie te vinden. Dat vinden wij nog steeds. Hiermee sloten wij aan bij de bevindingen van R. in ’t Veld. Er zijn nadien geen nieuwe planologische inzichten op tafel gekomen. Onze voorkeur voor de locatie Zijtwende blijft daarom onveranderd positief.

3: Het vinden van een geschikte locatie is een bovenlokaal  probleem en vraagt om een bovenlokale oplossing. Daaraan heeft het tot nu toe ontbroken. De gemeentegrens tussen Hollands Kroon en Schagen werkt belemmerend. Het maakt dat oplossingen ten noorden van het crematorium en nog noordelijker ter hoogte van de Burenweg, richting kanaal niet onderzocht zijn. Ook locaties op het grondgebied van Heerhugowaard verdienen eerst serieus bekeken te worden.

3: Een procesopmerking 1:  Als politieke partijen proberen wij telkens het  belang van onze burgers een hoge prioriteit toe te kennen in de belangenafweging. Het college heeft verzuimd zelf aan te geven waar en waarom locatie(s) acceptabel zijn. De regierol heeft zij nooit naar zich toe getrokken.

4: procesopmerking 2:  De besluitvorming heeft tot nu toe te veel tijd gekost. Burgers willen duidelijkheid en hebben daar ook recht op. Ook heeft de inzet van de verkenner, de Hr. Roel  in ’t Veld een advies opgeleverd dat met meer overtuigingskracht verdedigd had moeten worden.

5: De kwaliteit van de externe adviseurs wordt  door betrokken burgers concreet op onderdelen in twijfel getrokken. Zij wijzen o.a. op zoneringsgegevens die niet voor beide locaties worden toegepast. De brief van Ir. Elzinga en Ir. Keddeman van 12/1/2013 met daarin gespreksverslagen met specialisten maakt duidelijk dat er technische alternatieven zijn. Sommige daarvan maken een transformatorstation zelfs overbodig. Recent is de informatie over nog een transformatorstation in de buurt van Middenmeer. Voor een optimaal  sternetwerk en de benodigde bekabeling zijn alle locaties in hun onderlinge posities van belang. Een visie en reactie van het college hierop ontbreekt.

Namens SHK, LADA,  en PVL, Rob Ravensteijn.