Zienswijze transformatorstation locatie B3-2

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze transformatorstation locatie B3-2

Onlangs hebben SHK, LADA  en PVL  zich uitgesproken over het delegatiebesluit.  Onze zienswijze nu sluit hier nauw op aan. Het betekent:

1: Een uitspraak doen over het wijzigen van het een bestemmingsplan is een bevoegdheid die naar ons oordeel  toehoort aan de gemeenteraad. Dat geldt zeker voor een wijziging met een grote maatschappelijke impact als deze.  Alleen dan kan de raad zich tegenover burgers naar ons oordeel behoorlijk verantwoorden. Gelet op de onlangs gehouden inventarisatie lijkt het erop dat  de kiezer zich eerst zal moeten uitspreken voordat hiervoor een raadsmeerderheid is. Recente kritiek vanuit de burgerij (“raad is laf”) geeft aan dat de burger deze praktijk niet kan waarderen. Dit geeft  aanleiding  dit bij de voltallige raad opnieuw te toetsen.  (motie indienen)

Daarnaast zijn wij het volgende van mening:

2: Eerder verklaarden wij locatie 4 ongeschikt en de locatie Zijtwende een goede  locatie te vinden. Dat vinden wij nog steeds. Hiermee sloten wij aan bij de bevindingen van R. in ’t Veld. Er zijn nadien geen nieuwe planologische inzichten op tafel gekomen. Onze voorkeur voor de locatie Zijtwende blijft daarom onveranderd positief.

3: Het vinden van een geschikte locatie is een bovenlokaal  probleem en vraagt om een bovenlokale oplossing. Daaraan heeft het tot nu toe ontbroken. De gemeentegrens tussen Hollands Kroon en Schagen werkt belemmerend. Het maakt dat oplossingen ten noorden van het crematorium en nog noordelijker ter hoogte van de Burenweg, richting kanaal niet onderzocht zijn. Ook locaties op het grondgebied van Heerhugowaard verdienen eerst serieus bekeken te worden.

3: Een procesopmerking 1:  Als politieke partijen proberen wij telkens het  belang van onze burgers een hoge prioriteit toe te kennen in de belangenafweging. Het college heeft verzuimd zelf aan te geven waar en waarom locatie(s) acceptabel zijn. De regierol heeft zij nooit naar zich toe getrokken.

4: procesopmerking 2:  De besluitvorming heeft tot nu toe te veel tijd gekost. Burgers willen duidelijkheid en hebben daar ook recht op. Ook heeft de inzet van de verkenner, de Hr. Roel  in ’t Veld een advies opgeleverd dat met meer overtuigingskracht verdedigd had moeten worden.

5: De kwaliteit van de externe adviseurs wordt  door betrokken burgers concreet op onderdelen in twijfel getrokken. Zij wijzen o.a. op zoneringsgegevens die niet voor beide locaties worden toegepast. De brief van Ir. Elzinga en Ir. Keddeman van 12/1/2013 met daarin gespreksverslagen met specialisten maakt duidelijk dat er technische alternatieven zijn. Sommige daarvan maken een transformatorstation zelfs overbodig. Recent is de informatie over nog een transformatorstation in de buurt van Middenmeer. Voor een optimaal  sternetwerk en de benodigde bekabeling zijn alle locaties in hun onderlinge posities van belang. Een visie en reactie van het college hierop ontbreekt.

Namens SHK, LADA,  en PVL, Rob Ravensteijn.

Nieuwsbrief LADA nummer 41

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief LADA nummer 41

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief LADA nummer_41

Openbare fractie vergadering 25-11-2013

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractie vergadering 25-11-2013

Lees hier het verslag van de openbare fractie vergadering van 25 november jl. in de Meerbaak

‘LADA luistert’ maandag 25 november

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor ‘LADA luistert’ maandag 25 november

In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 25 november de openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer. Aanvang 20.00 uur .

Organisaties en burgers kunnen inspreken. De raadsagenda van 28 november wordt behandeld. Wij willen daar met u over spreken. Komt u inspreken dan graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl  of 0226-413019.

LADA heeft de kandidatenlijst vastgesteld

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA heeft de kandidatenlijst vastgesteld

De algemene ledenvergadering van LADA heeft de kandidatenlijst vastgesteld en de huidige fractievoorzitter Rob Ravensteijn benoemd tot lijsttrekker. Door de aanmelding van veel nieuwe leden heeft LADA zich kunnen versterken en verjongen.  Uit de kiesvereniging SDC hebben een groot aantal mensen zich aangemeld als lid van LADA. LADA streeft er naar om zo veel mogelijk mensen als lid te betrekken bij de diverse onderdelen van de lokale politiek om een krachtig lokaal alternatief in Hollands Kroon te zijn. Mede doordat Jip Pankras zich kandidaat heeft gesteld voor de partij Senioren HK is er ruimte gemaakt voor nieuwe kandidaten en is derhalve Henk van Gameren op nr.3 van de kieslijst geplaatst. LADA zal zich als brede lokale partij blijven inzetten voor betere burgerparticipatie en vooral voor de leefbaarheid in de vele kernen van Hollands Kroon.

De eerste 10 plaatsen op de lijst zijn :

Voorzitter Ebe Elzinga feliciteert Ravensteijn met zijn benoeming Rob Ravensteijn (Winkel)
Ard Smit (Nieuwe Niedorp)
Henk van Gameren (Wieringerwaard)
Peter Couwenhoven (Nieuwe Niedorp)
Lida Brussaard (Winkel)
Marry Borst  (Breezand)
Marinus Hovius  (Hippolytushoef)
Lavinia Grooten  (Slootdorp)
Henk-Jan Wittink (Hippolytushoef)
Jos Witte (Anna Paulowna) 

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 @ 13:23

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.