Niedorp, 26 februari 2010.

Het partijbestuur van LADA heeft kennis genomen van een huis aan huis uitgave van de stuurgroep herindeling Amstelmeer. Daarin o.a. een prijsvraag over de definitieve naamgeving. Het bestuur acht dit voorbarig en daarmee ongepast. Het Arhi 2 besluit is weliswaar verzonden naar Den Haag maar is nog niet geagendeerd, zelfs niet voor de vaste kamercommissie. Zolang er geen wetgeving is die het Arhi 2 besluit bekrachtigt moeten geen onomkeerbare stappen worden gezet, zo vinden wij. Een definitieve naam willen vaststellen hoort daarbij. Door de timing van de verspreiding, enkele dagen voor de verkiezingen, lijkt het er op dat de stuurgroep ook de verkiezingen tot haar werkgebied rekent. Elke schijn van beïnvloeding en belangenverstrengeling dient voorkomen te worden. Het bestuur roept de stuurgroep op verspreiding van deze uitgave vanwege het gewraakte artikel op te schorten tot een later en vooral gepast moment. Het woord is nu eerst aan de kiezer.

Bestuur LADA