Reactie op het coalitieakkoord, uitgesproken door Henk van Gameren in de raadsvergadering van 1 mei.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Reactie op het coalitieakkoord, uitgesproken door Henk van Gameren in de raadsvergadering van 1 mei.

Het coalitieakkoord 2018-2022 heeft als titel meegekregen koersvast: ambitieus en realistisch door op de ingeslagen weg. Koersvast is het zeker, maar ambitieus is niet wat wij over het geheel genomen herkennen. Hier en daar hebben wij toch onze vraagtekens. Daar waar men in de inleiding eindigt met een rode draad om inwoners actief te betrekken, uitstekend wat ons betreft, heeft men het niet aangedurfd om de volledige raad te betrekken in een raadsprogramma. Een gemiste kans voor wat LADA betreft. Het had op het gebied van bestuurlijke vernieuwing een ambitieuze invulling kunnen zijn om een raadsbrede koers voor 2018-2022 vast te leggen.

We lezen een mooie inleiding over de afgelopen vier jaar, maar we weten ook dat er fikse financiële tegenvallers waren en dat de interne processen soms niet op orde waren. Vandaar dat het ons verbaasd dat Balans 2018 niet nadrukkelijk als speerpunt, lees ambitie, staat genoemd. Behoudens dan summier onder bedrijfsvoering, waar gemeld wordt dat er afspraken met de organisatie zijn ge-maakt rond procescontrole. Nu maar hopen dat de processen werkelijk zo gaan lopen zoals ze behoren.

Wanneer wij de speerpunten nog even nalopen.

Dan zijn wij tevreden om te lezen dat er een verordening komt om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Wij wachten de uitwerking met belangstelling af.

Ook het inzetten van steunfractieleden heeft onze instemming.

Ook op bedrijvigheid is niet zoveel aan te merken, behoudens het huisvesten van 3000 arbeids-migranten in de regio. Wij gaan er van uit dat dit niet tot verstoring van de leefbaarheid gaat leiden. Dus prima dat er regelmatig gehandhaafd wordt op overlast en illegale bewoning. Wij gaan er dan ook van uit dat om de dorpen leefbaar te houden, grootschalige accommodaties gerealiseerd gaan worden buiten de bebouwde kom. Ook vinden wij het onttrekken van reguliere woningen ten behoeve van arbeidsmigranten not-done! Dit ondermijnd de leefbaarheid en gaat ten koste van woningzoekende inwoners. Voor arbeidsmigranten die zich permanent willen vestigen voorzien we geen problemen voor wat de leefbaarheid betreft.

Om ook de leefbaarheid nogmaals te benoemen, het volgende: Wij missen een goede aanpak, beheersing daar waar het overlast betreft door inwoners met ernstige psychische problematiek. Het aanspreken op gedrag is hiervoor te beperkt. Wij zien het aantal incidenten in de wijk toe nemen en wij zijn dan ook benieuwd welke creatieve oplossingen soelaas gaan bieden?

Benieuwd zijn wij of de boom per geboren kind, boven op het huidige aantal van de aangeplante bomen komt.  Dus of er ongeveer 445 extra bomen jaarlijks aangeplant worden. (445 zijn het aantal kinderen dat geboren is in het jaar 2016).

De visie op woningbouw blijft een beetje vaag, en nogmaals ook daar missen wij de ambitie. Want daar waar diverse partijen tijdens de verkiezingscampagne, de mond nog vol hadden over het extra bouwen van betaalbare woningen voor jongeren/starters, lees ik weinig concreets. Een verbeterde balans tussen een vergrijzende bevolking van Hollands Kroon en jongeren lijkt ons een must. Waarna ook de doorstroming weer verbeterd wordt. Natuurlijk is een behoefte-onderzoek naar doelgroepen prima, maar het blijft nu vaag waar men zich concreet de komende vier jaar voor gaat inzetten (jongeren/starters, levensloopbestendig/senioren huur/koop??). Ook hier dus geen duidelijke ambitie.

Bij Kernbeheer gaat het budget met 25% omhoog , prima om hier extra middelen voor in te zetten!

De dienstverlening naar de inwoner zal worden verbeterd, door de fysieke afstand te verkleinen. Wat LADA betreft komt er een mobiele balie. Wij wachten met belangstelling af hoe dit experiment wordt ingevuld.

Al met al geven wij een voldoende voor dit coalitiedocument, met hier en daar onze bedenkingen zoals genoemd.

Verslag ALV

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag ALV

Op de algemene ledenvergadering van maandag 23 april heeft LADA uitgebreid gediscussieerd over de verkiezingsuitslag. De vergadering heeft geen eenduidige oorzaak kunnen aanwijzen voor het teleurstellende resultaat. Besloten is om door te gaan en uit te zoeken hoe, en waarmee LADA de kiezer weer kan aanspreken. Verder heeft Mark de Geus te kennen gegeven geen nieuwe periode in het bestuur te ambiëren en is afgetreden.

Nieuwsbrief 86

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 86

Nieuwsbrief 86 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_86.pdf

 

 

Bedankt kiezers!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bedankt kiezers!

LADA wil de kiezers die hun vertrouwen in ons hebben gesteld bedanken voor hun stem.

Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,

 

Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen:

Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de Dorpstraat is volgens HHNK voldoende diep. Er is momenteel geen noodzaak om te baggeren.  Het probleem van het kroos is bekend bij HHNK, maar daar is helaas niet veel aan te doen, omdat de sloot eindigt bij het sluisje waardoor het kroos blijft liggen.

De vraag ging niet over het baggeren maar over het verwijderen van de alles verstikkende, soms rottende, laag kroos die al ruim een jaar de sloot over grote delen bedekt. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden. Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt. Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: ‘Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.”

De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heb ik namens de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen. De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

 

  • Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?
  • Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

Peter Couwenhoven

Caravan LADA total loss

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Caravan LADA total loss

De slotdag van de LADA-campagne is zaterdagmiddag abrupt geëindigd. Op de Westfriesedijk ter hoogte van Lutjewinkel kreeg een windvlaag vat op de LADA-caravan die omsloeg en van de dijk rolde. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De caravan is total loss. Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag waardoor het campagneteam een niet verwachte afsluiting van de campagne kreeg met het opruimen van de brokstukken. Snel werd alles opgeruimd en afgevoerd. Alleen het onderstel bleef achter en zal verwijderd worden zodra de grond droog genoeg is.

Schriftelijke vragen bomenkap

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen bomenkap

Geachte leden van het college,

Na de kaalslag vorig jaar langs de Kanaalweg is Nieuwe Niedorp opnieuw geconfronteerd met de vernietiging, sorry ik kan het niet anders benoemen, van een beeldbepalende bomenrij. Een speciaal, weinig voorkomend, soort populier is slachtoffer geworden van de terreur van niets ontziende kettingzagen en uit het landschap verdwenen. Nu langs de Leijerdijk bij de entree van het dorp. Verontwaardiging en onbegrip in het dorp. Uit een reactie in de Schager Courant zou blijken dat de bomen een gevaar voor het verkeer zouden opleveren.

 

Hovenier en boomverzorger Peter Bossen denkt daar anders over. Op twee bomen na was de rij kerngezond en men had kunnen volstaan met verwijderen van deze twee bomen, aldus Bossen: “Ik heb nog nooit een tak op de weg zien liggen?” Een reactie die ik met hem kan delen als veelvuldig gebruiker van de Leijerdijk. Volgens Bossen had deze rij bomen nog lang
meegekund. Preventief onderhoud plegen en en een zieke tak op tijd verwijderen had volstaan om de bomen gezond te houden zonder vermeend gevaar op te leveren. Een mening die ook gedeeld wordt door het Hoogheemraadschap.

1) Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen langs de Leijerdijk? Is dat de gemeente of het Hoogheemraadschap?
2) Klopt het dat u opdracht heeft verstrekt aan het Hoogheemraadschap om de bomen te verwijderen?
3) Wie heeft de conclusie getrokken dat deze bomen zo ziek waren dat kap noodzakelijk was?
4) Hoe komt die beslissing tot stand? Wordt er nooit een second opinion gevraagd?
5) Waarom is geen advies gevraagd aan Peter Bossen, die regelmatig onderhoud voor de gemeente uitvoert?
6) Komt er herplant van de zelfde soort?
7) Zo ja, worden er dan fors opgekweekte bomen gebruikt om snel herstel van het beeldbepalende aanzicht te verkrijgen?
8) Zo nee, waarom komt er geen herplant?
9) Bent u bereid om voortaan een second opion toe te staan wanneer er weer sprake is van kap?

Peter Couwenhoven

Informatie uit de presentatie rondom de burgerbegroting

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Informatie uit de presentatie rondom de burgerbegroting

Hierbij de presentatie van het debat in de Cultuurschuur.

LADA-de-inwoner-aan-zet _presentatie3

Verder vind u hieronder het filmpje over de (dorps)burgerbegroting.

Verkiezingen zijn aan!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen zijn aan!

Henk goed op dreef namens LADA in de Lucaskerk.

De inwoner aan zet!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De inwoner aan zet!

De inwoner aan zet, aan u de keus!


In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en gemeente moeten dienstbaar zijn aan de inwoners. De gemeente steunt actief initiatieven
van inwoners om deze te realiseren. De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te ver en moeilijk bereikbaar.
De vaste balie moet vervangen worden door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is.

LADA wil van de coalitievorming af en is voor een raadsprogramma. Dit betekent dat de hele raad een programma op hoofdlijnen vaststelt, met inbreng van inwoners.
Met een dorpsbegroting gaan inwoners zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor hun dorp of wijk, wordt besteed.
Met een raadgevend referendum kunnen inwoners zich uitspreken over conceptraadsbesluiten.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 4 juli 2018 @ 20:05