Nieuwsbrief 91

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 91

Nieuwsbrief 91 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 91

Ofv gaat op 10 december niet door

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Ofv gaat op 10 december niet door

De raadsvergadering van 18 december kent een kleine agenda waarop geen
punten staan die aandacht vragen. Het betreft allemaal hamerstukken. Er is daarom besloten om de ofv van maandag 10 december te annuleren.

Inwoners Kreileroord stellen Hollands Kroon in gebreke

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Inwoners Kreileroord stellen Hollands Kroon in gebreke

Een bericht in de Schager Courant vermeldt dat Hollands Kroon door inwoners van Kreileroord in gebreke is gesteld omdat de commissie bezwaarschriften de termijn heeft overschreden waarbinnen uitspraak gedaan moest worden op de bezwaren die zijn ingediend tegen de komst van pensions voor arbeidsmigranten in het dorp. LADA heeft hierover onderstaande vragen aan het college gesteld:

  • Is dit bericht juist?
  • Zo ja, waarom is er nog geen uitspraak gedaan?
  • Klopt het dat de termijn op maandag 26 november is verstreken?
  • Wat zijn de kosten die dit met zich meebrengt?
  • Indien het bericht niet juist is, wanneer verstrijkt de termijn dan?

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 10 december een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Centraal Station,  Verwachting 1, Anna Paulowna.
aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 18 december wordt behandeld.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Beeldvormende vergaderingen op locatie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beeldvormende vergaderingen op locatie

In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden zou worden. Deze vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de raadszaal in Anna Paulowna. Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden.
LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.

Nieuwsbrief 90

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 90

Nieuwsbrief 90 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 90

Teken de petitie voor een gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Teken de petitie voor een gekozen burgemeester

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer de grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk maakt (doordat de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet wordt geschrapt). Als Meer Democratie hopen we van harte dat dit voorstel wordt aangenomen. En de benodigde tweederde meerheid lijkt voorhanden te zijn.

Maar… met de Eerste Kamer weet je het nooit. Als het op democratische systeemverandering aankomt, blijkt de niet direct gekozen Eerste Kamer keer op keer een conservatief bolwerk van tegenstand en kan er op het laatste moment nog een duveltje uit een doosje komen. In maart 2005, tijdens de ‘Nacht van Van Thijn’, werd een soortgelijke grondwetswijziging ook al eens op het allerlaatste moment geblokkeerd. Daarom roepen wij u op om de druk op de Eerste Kamer op te voeren:

Teken de petitie en laat de senatoren weten dat wij, de burgers, een gekozen burgemeester willen!

Inbreng LADA tijdens de algemene beschouwing

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Inbreng LADA tijdens de algemene beschouwing

De tekst door Henk van Gameren uitgesproken tijdens de algemene beschouwing kunt U lezen via de link tekst algemene beschouwing

Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

Uw vragen
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
Ja.

2. Bent u van het verzoek van de bewoners op de hoogte?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Er is na het gereedkomen van de herinrichting in plan Dekker een verzoek geweest om aanbiedplaatsen aan te leggen. Tijdens de inloopavond voorafgaand aan de herinrichting is er
geen verzoek om aanbiedplaatsen geweest. Enkele bewoners van de Trambaan hebben toen aangegeven geen containeropstelplaats voor hun deur te willen.

3. Zo ja, wat is dan de reden om dat af te wijzen?
Er zijn verschillende redenen om het verzoek om aanleg van containeropstelplaatsen af te wijzen:
a. Een deel van de bewoners van de Trambaan wil geen containeropstelplaats voor de deur.
b. Op vele locaties langs de Trambaan is aanleg niet mogelijk vanwege de wortelgroei van bomen. Deze bomen zouden daarvoor moeten wijken.
c. Over de bestaande aanbiedlocaties zijn geen meldingen van incidenten ontvangen die betrekking hebben op die aanbiedlocaties. De containers langs de weg staan werken zelfs snelheidsremmend voor autoverkeer.
d. De Trambaan is een 30 km zone. De maximumsnelheid van autoverkeer in combinatie met de breedte van de weg zou geen gevaarlijke situaties moeten veroorzaken.
e. De hoge kosten; de kosten van één aanbiedlocatie liggen rond de € 2.000,-.
f. Er blijven wekelijks containers op de Trambaan staan na de inzameling. Deze containers zijn niet van de bewoners van de Trambaan maar komen van bewoners uit de wijk achter de Trambaan. Het aanleggen van aanbiedlocaties dit ongewenste gedrag kunnen versterken.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt woensdag 31 oktober een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Waddenzee,  Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda’s van de raadsvergaderingen van 1 en 6 november worden behandeld. In de vergadering van 6 november wordt de begroting behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 20 april 2019 @ 15:05