Bedankt kiezers!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bedankt kiezers!

LADA wil de kiezers die hun vertrouwen in ons hebben gesteld bedanken voor hun stem.

Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,

 

Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen:

Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de Dorpstraat is volgens HHNK voldoende diep. Er is momenteel geen noodzaak om te baggeren.  Het probleem van het kroos is bekend bij HHNK, maar daar is helaas niet veel aan te doen, omdat de sloot eindigt bij het sluisje waardoor het kroos blijft liggen.

De vraag ging niet over het baggeren maar over het verwijderen van de alles verstikkende, soms rottende, laag kroos die al ruim een jaar de sloot over grote delen bedekt. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden. Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt. Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: ‘Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.”

De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heb ik namens de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen. De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

 

  • Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?
  • Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

Peter Couwenhoven

Caravan LADA total loss

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Caravan LADA total loss

De slotdag van de LADA-campagne is zaterdagmiddag abrupt geëindigd. Op de Westfriesedijk ter hoogte van Lutjewinkel kreeg een windvlaag vat op de LADA-caravan die omsloeg en van de dijk rolde. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De caravan is total loss. Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag waardoor het campagneteam een niet verwachte afsluiting van de campagne kreeg met het opruimen van de brokstukken. Snel werd alles opgeruimd en afgevoerd. Alleen het onderstel bleef achter en zal verwijderd worden zodra de grond droog genoeg is.

Schriftelijke vragen bomenkap

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen bomenkap

Geachte leden van het college,

Na de kaalslag vorig jaar langs de Kanaalweg is Nieuwe Niedorp opnieuw geconfronteerd met de vernietiging, sorry ik kan het niet anders benoemen, van een beeldbepalende bomenrij. Een speciaal, weinig voorkomend, soort populier is slachtoffer geworden van de terreur van niets ontziende kettingzagen en uit het landschap verdwenen. Nu langs de Leijerdijk bij de entree van het dorp. Verontwaardiging en onbegrip in het dorp. Uit een reactie in de Schager Courant zou blijken dat de bomen een gevaar voor het verkeer zouden opleveren.

 

Hovenier en boomverzorger Peter Bossen denkt daar anders over. Op twee bomen na was de rij kerngezond en men had kunnen volstaan met verwijderen van deze twee bomen, aldus Bossen: “Ik heb nog nooit een tak op de weg zien liggen?” Een reactie die ik met hem kan delen als veelvuldig gebruiker van de Leijerdijk. Volgens Bossen had deze rij bomen nog lang
meegekund. Preventief onderhoud plegen en en een zieke tak op tijd verwijderen had volstaan om de bomen gezond te houden zonder vermeend gevaar op te leveren. Een mening die ook gedeeld wordt door het Hoogheemraadschap.

1) Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen langs de Leijerdijk? Is dat de gemeente of het Hoogheemraadschap?
2) Klopt het dat u opdracht heeft verstrekt aan het Hoogheemraadschap om de bomen te verwijderen?
3) Wie heeft de conclusie getrokken dat deze bomen zo ziek waren dat kap noodzakelijk was?
4) Hoe komt die beslissing tot stand? Wordt er nooit een second opinion gevraagd?
5) Waarom is geen advies gevraagd aan Peter Bossen, die regelmatig onderhoud voor de gemeente uitvoert?
6) Komt er herplant van de zelfde soort?
7) Zo ja, worden er dan fors opgekweekte bomen gebruikt om snel herstel van het beeldbepalende aanzicht te verkrijgen?
8) Zo nee, waarom komt er geen herplant?
9) Bent u bereid om voortaan een second opion toe te staan wanneer er weer sprake is van kap?

Peter Couwenhoven

Informatie uit de presentatie rondom de burgerbegroting

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Informatie uit de presentatie rondom de burgerbegroting

Hierbij de presentatie van het debat in de Cultuurschuur.

LADA-de-inwoner-aan-zet _presentatie3

Verder vind u hieronder het filmpje over de (dorps)burgerbegroting.

Verkiezingen zijn aan!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen zijn aan!

Henk goed op dreef namens LADA in de Lucaskerk.

De inwoner aan zet!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor De inwoner aan zet!

De inwoner aan zet, aan u de keus!


In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en gemeente moeten dienstbaar zijn aan de inwoners. De gemeente steunt actief initiatieven
van inwoners om deze te realiseren. De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te ver en moeilijk bereikbaar.
De vaste balie moet vervangen worden door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is.

LADA wil van de coalitievorming af en is voor een raadsprogramma. Dit betekent dat de hele raad een programma op hoofdlijnen vaststelt, met inbreng van inwoners.
Met een dorpsbegroting gaan inwoners zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor hun dorp of wijk, wordt besteed.
Met een raadgevend referendum kunnen inwoners zich uitspreken over conceptraadsbesluiten.

Nieuwsbrief 85

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 85

Nieuwsbrief 85 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_85

Campagne gestart!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Campagne gestart!

Onder programma vindt u ons verkiezingsprogramma!

Levendige openbare fractievergadering LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Levendige openbare fractievergadering LADA

 

Op de openbare fractievergadering van maandag werden belangrijke zaken ter discussie gesteld. Het motorcrossterrein, de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord, de aanvragen voor een zendmachtiging voor de lokale omroep en de Poldermolen waren de onderwerpen die in de Doorbraak in Kreileroord besproken werden.

 

Motorcrossterrein

Met een drieman sterke afvaardiging kwam het bestuur van de motorcrossfederatie een nadere toelichting op de plannen geven. Vragen die de fractie heeft, werden uitvoerig besproken. Het probleem voor de fractie zit vooral in de geluidsbelasting en de berekening daarvan. Wat is het uiteindelijk gevolg voor de omgeving? Duidelijk is wel dat de grens die in het raadsbesluit uit 2013 is vastgelegd op 50 dB niet gehaald kan worden.

Uiteindelijk zal het afhangen van de nog uit te voeren Milieu Effect Rapportage of de de plannen  gerealiseerd kunnen worden. De MER kan pas uitgevoerd worden wanneer er een raadsbesluit ligt om op de aangewezen locatie het motorcrossterrein toe te staan. Er werd gevraagd om snel tot een besluit te komen.

Namens inwoners van Aartswoud en bewoners van de Groetweg werden de bezwaren toegelicht. Grote angst is de aantasting van de leefbaarheid door langdurige geluidsoverlast. Ook vindt men het vreemd dat deze locatie, die eerder afgewezen is om een crossterrein te realiseren, nu weer daar voor is aangewezen.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

In Kreileroord ontstaat onvrede over het beleid van het college om toe te staan dat woningen opgekocht worden om arbeidsmigranten in te huisvesten. Inmiddels zijn er twintig woningen in gebruik als pension. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp. Verenigingen en school hebben grote moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat. “Wij hebben gezinnen nodig om het dorp leefbaar te houden” is de hartekreet die geslaakt werd. De dorpsraad heeft dit onder de aandacht gebracht van het college maar vindt dat er niet serieus mee omgegaan wordt. Ervaringen uit het verkleden voeden de angst in het dorp dat verloedering weer toeslaat en dat is wel het laatste wat men wil. De fractie gaf de dorpsraad het advies om een gesprek met het college aan te vragen om inhoudelijk over deze problematiek te spreken en duidelijk te maken wat de gevolgen voor het dorp zijn wanneer dit beleid wordt voortgezet.

 

Lokale zendmachtiging

de raad zal volgende week een beslissing moeten nemen over het verstrekken van een nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep. SchagenFM en RTV Noordkop, de huidige zendgemachtigde voor Hollands Kroon, hebben beiden een aanvraag ingediend.  SchagenFM was aanwezig om vragen te beantwoorden. De fractie  wilde duidelijk weten wat Hollands Kroon van SchagenFM verwachten mag en of men voldoende mankracht heeft om Hollands Kroon de kwaliteit te bieden die ook in Schagen aangeboden wordt. Uit de vergadering kwamen geluiden dat men niet tevreden is over RTV Noordkop. Al twee jaar geen TV-uitzendingen meer en de radio-ontvangst is slecht of afwezig.

 

Poldermolen

De heer Van Bodegom, voorzitter van het bestuur van de coöperatie die de Poldermolen wil exploiteren, sprak zijn zorgen uit over het mogelijke besluit van het college om de omgevingsvergunning in te trekken. Hij vindt dit onbegrijpelijk omdat de gemeente volop heeft meegewerkt aan de plannen. Het bestuur staat op het punt om met een gerichte campagne te beginnen waarin voorlichting over het project wordt gegeven. Financiering en het te behalen rendement zullen daarin duidelijk gemaakt worden. Interessant idee is dat verenigingen en organisaties ook kunnen deelnemen en op die manier inkomsten kunnen genereren.

De fractie is van mening dat een gemeente die zegt de duurzaamste gemeente van het land te willen worden en die inwonerparticipatie wil stimuleren, een initiatie als de Poldermolen juist moet omarmen.

 

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 21 juni 2018 @ 21:52