LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 10 december een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Centraal Station,  Verwachting 1, Anna Paulowna.
aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 18 december wordt behandeld.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Beeldvormende vergaderingen op locatie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beeldvormende vergaderingen op locatie

In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden zou worden. Deze vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de raadszaal in Anna Paulowna. Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden.
LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.

Nieuwsbrief 90

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 90

Nieuwsbrief 90 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 90

Teken de petitie voor een gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Teken de petitie voor een gekozen burgemeester

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer de grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk maakt (doordat de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet wordt geschrapt). Als Meer Democratie hopen we van harte dat dit voorstel wordt aangenomen. En de benodigde tweederde meerheid lijkt voorhanden te zijn.

Maar… met de Eerste Kamer weet je het nooit. Als het op democratische systeemverandering aankomt, blijkt de niet direct gekozen Eerste Kamer keer op keer een conservatief bolwerk van tegenstand en kan er op het laatste moment nog een duveltje uit een doosje komen. In maart 2005, tijdens de ‘Nacht van Van Thijn’, werd een soortgelijke grondwetswijziging ook al eens op het allerlaatste moment geblokkeerd. Daarom roepen wij u op om de druk op de Eerste Kamer op te voeren:

Teken de petitie en laat de senatoren weten dat wij, de burgers, een gekozen burgemeester willen!

Inbreng LADA tijdens de algemene beschouwing

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Inbreng LADA tijdens de algemene beschouwing

De tekst door Henk van Gameren uitgesproken tijdens de algemene beschouwing kunt U lezen via de link tekst algemene beschouwing

Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

Uw vragen
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
Ja.

2. Bent u van het verzoek van de bewoners op de hoogte?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Er is na het gereedkomen van de herinrichting in plan Dekker een verzoek geweest om aanbiedplaatsen aan te leggen. Tijdens de inloopavond voorafgaand aan de herinrichting is er
geen verzoek om aanbiedplaatsen geweest. Enkele bewoners van de Trambaan hebben toen aangegeven geen containeropstelplaats voor hun deur te willen.

3. Zo ja, wat is dan de reden om dat af te wijzen?
Er zijn verschillende redenen om het verzoek om aanleg van containeropstelplaatsen af te wijzen:
a. Een deel van de bewoners van de Trambaan wil geen containeropstelplaats voor de deur.
b. Op vele locaties langs de Trambaan is aanleg niet mogelijk vanwege de wortelgroei van bomen. Deze bomen zouden daarvoor moeten wijken.
c. Over de bestaande aanbiedlocaties zijn geen meldingen van incidenten ontvangen die betrekking hebben op die aanbiedlocaties. De containers langs de weg staan werken zelfs snelheidsremmend voor autoverkeer.
d. De Trambaan is een 30 km zone. De maximumsnelheid van autoverkeer in combinatie met de breedte van de weg zou geen gevaarlijke situaties moeten veroorzaken.
e. De hoge kosten; de kosten van één aanbiedlocatie liggen rond de € 2.000,-.
f. Er blijven wekelijks containers op de Trambaan staan na de inzameling. Deze containers zijn niet van de bewoners van de Trambaan maar komen van bewoners uit de wijk achter de Trambaan. Het aanleggen van aanbiedlocaties dit ongewenste gedrag kunnen versterken.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt woensdag 31 oktober een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Waddenzee,  Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda’s van de raadsvergaderingen van 1 en 6 november worden behandeld. In de vergadering van 6 november wordt de begroting behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

Het Hoogheemraadschap gaat vergunningen aanvragen voor de aanleg van de waterberging op het land dat door het Hoogheemraadschap als baggerdepot is gebruikt. De waterberging wordt ingericht als een paai-en leefgebied voor vissen die van zout naar zoet water trekken. Daarmee is het voorstel, dat Marinus Hovius als woordvoerder destijds deed, overgenomen. Na een vervolggesprek met wethouder Groot heeft het college dit voorstel als alternatief ingebracht bij het Hoogheemraadschap. De waterberging was op een locatie midden in agrarisch gebied gepland. Die locatie werd door de coalitie, inclusief LADA, afgewezen. In de toekomstvisie geeft LADA aan dat aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk nabij en verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk om zo robuustere natuurgebieden te verkrijgen. Daarmee wordt voorkomen dat er een versnippering van kleine gebieden ontstaat waarvan de natuurwaarden betwijfeld kunnen worden. De nieuwe locatie voldoet hieraan. Het is gelegen naast het Robbenoordbos en tegen het Wieringer Randkanaal. Een win-win situatie die de natuurwaarden in dit gebied zeker zullen versterken.

Hieronder vind u de links naar het artikel in de Wieringer Courant

Link artikel-waterberging of link naar artikel op WieringerCourant.nl https://wieringercourant.nl/lokaal/ruim-baan-voor-de-vissen-bij-het-oeverse-bos-499913

Nieuwsbrief 89

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 89

Nieuwsbrief 89 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_89

Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

Henk van Gameren en Peter Couwenhoven waren aanwezig bij de hoorzitting van de bezwarencommissie waarin de ingediende bezwaarschriften vanuit Kreileroord tegen de vergunningaanvraag om in de woningen Korenstraat 53 en 95 logiesaccommodaties te vestigen om arbeidsmigranten te huisvesten behandeld werden. In totaal zijn er 167 bezwaarschriften ingediend. Gemeente en aanvrager werden scherp bevraagd door de commissie. Het was onthutsend om de reacties van de gemeente te vernemen.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 4 juli 2019 @ 16:43