Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

Uw vragen
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
Ja.

2. Bent u van het verzoek van de bewoners op de hoogte?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Er is na het gereedkomen van de herinrichting in plan Dekker een verzoek geweest om aanbiedplaatsen aan te leggen. Tijdens de inloopavond voorafgaand aan de herinrichting is er
geen verzoek om aanbiedplaatsen geweest. Enkele bewoners van de Trambaan hebben toen aangegeven geen containeropstelplaats voor hun deur te willen.

3. Zo ja, wat is dan de reden om dat af te wijzen?
Er zijn verschillende redenen om het verzoek om aanleg van containeropstelplaatsen af te wijzen:
a. Een deel van de bewoners van de Trambaan wil geen containeropstelplaats voor de deur.
b. Op vele locaties langs de Trambaan is aanleg niet mogelijk vanwege de wortelgroei van bomen. Deze bomen zouden daarvoor moeten wijken.
c. Over de bestaande aanbiedlocaties zijn geen meldingen van incidenten ontvangen die betrekking hebben op die aanbiedlocaties. De containers langs de weg staan werken zelfs snelheidsremmend voor autoverkeer.
d. De Trambaan is een 30 km zone. De maximumsnelheid van autoverkeer in combinatie met de breedte van de weg zou geen gevaarlijke situaties moeten veroorzaken.
e. De hoge kosten; de kosten van één aanbiedlocatie liggen rond de € 2.000,-.
f. Er blijven wekelijks containers op de Trambaan staan na de inzameling. Deze containers zijn niet van de bewoners van de Trambaan maar komen van bewoners uit de wijk achter de Trambaan. Het aanleggen van aanbiedlocaties dit ongewenste gedrag kunnen versterken.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt woensdag 31 oktober een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Waddenzee,  Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda’s van de raadsvergaderingen van 1 en 6 november worden behandeld. In de vergadering van 6 november wordt de begroting behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

Het Hoogheemraadschap gaat vergunningen aanvragen voor de aanleg van de waterberging op het land dat door het Hoogheemraadschap als baggerdepot is gebruikt. De waterberging wordt ingericht als een paai-en leefgebied voor vissen die van zout naar zoet water trekken. Daarmee is het voorstel, dat Marinus Hovius als woordvoerder destijds deed, overgenomen. Na een vervolggesprek met wethouder Groot heeft het college dit voorstel als alternatief ingebracht bij het Hoogheemraadschap. De waterberging was op een locatie midden in agrarisch gebied gepland. Die locatie werd door de coalitie, inclusief LADA, afgewezen. In de toekomstvisie geeft LADA aan dat aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk nabij en verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk om zo robuustere natuurgebieden te verkrijgen. Daarmee wordt voorkomen dat er een versnippering van kleine gebieden ontstaat waarvan de natuurwaarden betwijfeld kunnen worden. De nieuwe locatie voldoet hieraan. Het is gelegen naast het Robbenoordbos en tegen het Wieringer Randkanaal. Een win-win situatie die de natuurwaarden in dit gebied zeker zullen versterken.

Hieronder vind u de links naar het artikel in de Wieringer Courant

Link artikel-waterberging of link naar artikel op WieringerCourant.nl https://wieringercourant.nl/lokaal/ruim-baan-voor-de-vissen-bij-het-oeverse-bos-499913

Nieuwsbrief 89

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 89

Nieuwsbrief 89 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_89

Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

Henk van Gameren en Peter Couwenhoven waren aanwezig bij de hoorzitting van de bezwarencommissie waarin de ingediende bezwaarschriften vanuit Kreileroord tegen de vergunningaanvraag om in de woningen Korenstraat 53 en 95 logiesaccommodaties te vestigen om arbeidsmigranten te huisvesten behandeld werden. In totaal zijn er 167 bezwaarschriften ingediend. Gemeente en aanvrager werden scherp bevraagd door de commissie. Het was onthutsend om de reacties van de gemeente te vernemen.

Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

Vragen aan college

Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar kregen te horen dat daar geen budget voor was. Geld kan toch niet het probleem zijn, want zoals bewoners aangeven: met een paar grijze stoeptegels is het probleem opgelost.
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
2. Bent u van het verzoek van bewoners op de hoogte?
3. Zo ja, wat is dan de reden om dit af te wijzen?

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt woensdag 19 september een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 27  september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Nieuwsbrief 88

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 88

Nieuwsbrief 88 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_88

Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

onderwerp: Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte fractie,
Op 9 juni 2018 heeft u politieke vragen (nummer PV-1828) gesteld over het onderhoud van MFC De Doorbraak. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag
1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
Antwoord: .Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Uw vraag
2. Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
Antwoord: De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding. Alhoewel uitvoering afhankelijk is van de planning van aannemers, mag worden verwacht dat de werkzaamheden de komende maanden worden opgepakt.

Uw vraag
3. Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke termijn wordt het uitgevoerd?
Antwoord: zie 2.

Met vriendelijke groet,
Theo Groot

 

Inwoners Nieuwe Niedorp maken zich zorgen over bomen langs de Trambaan

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Inwoners Nieuwe Niedorp maken zich zorgen over bomen langs de Trambaan

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 17 januari 2019 @ 21:16