Hoe nu verder?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.

Toen duidelijk werd dat de positie van beide wethouders niet meer te handhaven was, heeft LADA direct aangegeven de beide  plaatsen niet in te willen vullen. Binnen de coalitie werd dit in eerste  instantie nog niet gedragen en werd overwogen of het aanstellen van een extra wethouder nodig was.

Een nieuw te benoemen wethouder kan pas in de raadsvergadering van 30 november geïnstalleerd worden en moet dan nog ingewerkt worden wat zou betekenen dat hij/zij na het kerstreces goed zou kunnen functioneren voor een periode van ongeveer twee maanden. Dat is geen optie.

De zittende wethouders Theo Groot en Mary van Gent gaven aan geen problemen te verwachten om de resterende periode tot aan de verkiezingen te overbruggen. Daarbij speelt ook een rol dat het college al met koppels werkte om elkaar te kunnen vervangen wanneer dat nodig mocht zijn. Daardoor is er inzicht in elkaars portefeuilles. De koppels waren Mary van Gent – Frits Westerkamp en Theo Meskers – Theo Groot hetgeen de overdracht makkelijker maakt.

Er liggen geen grote onderwerpen meer. Na de behandeling van de jaarrekening in juni is een plan van aanpak opgesteld om de controle terug te krijgen. Dit kreeg de titel mee: Balans 2018. Het eerste resultaat is de bestuursopdracht ICT waarin alle ICT-posten en uitgaven duidelijk zijn vastgelegd en in de begroting verwerkt. Het coalitie-akkoord is uitgevoerd, er wordt gewerkt aan een actieplan Kunst & Cultuur dat in voorjaar 2018 aan de nieuwe raad gepresenteerd wordt. De begroting is vastgesteld. De zwembaden worden in december behandeld waardoor er geen grote zaken meer overblijven.

 

De  coalitie heeft onderstaande verklaring naar de raad verstuurd:

 

Geachte leden van de raad,

In het coalitie overleg is besloten om na het vertrek van de wethouders Meskers en Westerkamp,  de resterende periode tot aan de verkiezingen af te maken met een college bestaande uit Theo Groot, Mary van Gent en burgemeester Nawijn.

Er  is overwogen een derde wethouder aan te stellen. Een argument om daar niet voor te kiezen is dat een eventuele derde wethouder pas tijdens de raadsvergadering  van 30 november benoemd kan worden. Een dag later is het al 1 december en twee weken later start het kerstreces. Na het reces is het nog 2 maanden tot aan de verkiezingen. Bovendien moet een derde wethouder zich inwerken en ook dat kost tijd. Een aantal externe activiteiten wordt verminderd om ruimte in de agenda’s te maken.

Per onderwerp zijn de gevolgen van deze beslissing in kaart gebracht . De conclusie is dat er geen grote lopende dossiers zijn waar nog veel aan moet gebeuren. Een aantal onderwerpen staat al geagendeerd voor de komende twee raadsvergaderingen.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Theo Groot heeft de portefeuille van Theo Meskers overgenomen aangevuld met monumenten.

Mary van Gent heeft de portefeuille van Frits Westerkamp overgenomen aangevuld met Match 2020 en Tech@Connect. De wethouders kunnen gebruik maken van extra ambtelijke ondersteuning.

Balans 2018 wordt de verantwoordelijkheid van burgemeester Nawijn. Overige werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.

De coalitie denkt op deze manier een goede oplossing te hebben gevonden voor de ontstane situatie en ziet de maanden tot aan de verkiezingen met vertrouwen tegemoet

Met vriendelijke groet,

Fractie SHK,  Jip Pankras

Fractie LADA, Henk van Gameren

Fractie VVD, Jan Swaag

Fractie  CDA, Elaine Vlaming

 

 

 

 

Skarpetbrug

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Skarpetbrug

Op 26 oktober  heeft LADA vragen gesteld over de Skarpetbrug Oude Niedorp. We kunnen de vragen als zogenaamde ‘losse vragen’ als volgt beantwoorden.

Vragen:

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

 1. Is de provincie eigenaar van deze brug?
 2. Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?
 3. Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?

 

Antwoord:

De eigendomssituatie is niet duidelijk.

De brug ligt voor de helft in de gemeente Heerhugowaard en voor de helft in Hollands Kroon. Het object ligt kadastraal gezien op grondgebied van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Het heeft kenmerken die laten lijken dat het ook eigendom van de provincie (geweest) kan zijn.

De voormalige gemeente Niedorp, de gemeente Heerhugowaard, het HHNK en de Provincie Noord-Holland beschouwden zich niet als eigenaar en hebben in het verleden geen onderhoud uitgevoerd.

We hebben inmiddels samen met de gemeente Heerhugowaard  onze verantwoordelijkheid genomen: op gezamenlijke kosten is de brug geïnspecteerd en is er nader onderzoek gedaan door Heerhugowaard.

Uit de inspectie komt naar voren dat er enkele reparaties moeten worden uitgevoerd. Dit wordt dit jaar of volgend jaar uitgevoerd. Volgens het nader onderzoek moet de brug binnen 5 jaar worden vervangen. In die periode moet de eigendomssituatie duidelijk worden.

 

Met vriendelijke groet,

Anoeska Kruijer

Bestuurssecretariaat

Gemeente Hollands Kroon

Aftreden Frits Westerkamp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Aftreden Frits Westerkamp

 

Aftreden Frits Westerkamp

In de raadsvergadering van 2 november is Frits Westerkamp afgetreden als wethouder. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de fouten gemaakt in het dossier huisvesting. Een terechte maar trieste beslissing. Frits heeft veel dingen goed gedaan.  Als eerste wethouder van LADA is hij enthousiast en met grote inzet aan het werk gegaan en heeft ook belangrijke zaken gerealiseerd. Hij kreeg drie voor LADA belangrijke opdrachten mee: participatiebeleid, accommodatiebeleid en onderwijsvernieuwing. Frits werd een warm pleitbezorger voor meer directe democratie waarbij het betrekken van en verantwoordelijkheid geven aan inwoners voorop staat. Met meer dan honderd gerealiseerde projecten is kernbeheer een succes. Het overdragen van accommodaties in eigen beheer heeft in Wieringerwaard en Lutjewinkel mooie ontwikkelingen in gang gezet waarbij overbodig geworden schoolgebouwen een nieuwe functie hebben gekregen als dorpshuis en cultuurhuis. Frits is een wethouder die zich onder de mensen mengde en met grote betrokkenheid aanwezig was.

 

Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de fouten in het dossier huisvesting, maar ook slachtoffer van het eigenmachtig optreden van enkele ambtenaren, het gevolg van te veel vrijheid in het handelen. Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest en dat kan het hele college aangerekend worden. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.

 

Onvermijdelijk

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Onvermijdelijk

De auditcommissie stelt in haar verslag van 25-10-2017 vast dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing  van de Multifunctionele Accomodatie en het Kroondomein. In de raadsvergadering van donderdag 2 november hebben de verantwoordelijk wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD)  de conclusie getrokken dat aftreden onvermijdelijk was. Een verstandig besluit want hun positie was onhoudbaar geworden. De motie van wantrouwen die de fractie had voorbereid, hoefde dan ook niet ingediend te worden.

Hierbij de tekst door fractievoorzitter Henk van Gameren uitgesproken:

Ontluisterend!

Op 24 september 2015 is de Raad akkoord gegaan met de verbouw van de MFA en Kroondomein. Toen was de teneur, dat dit sober en doelmatig moest gebeuren. Vandaar dat er in februari 2016 gekozen werd om geen entresol te bouwen, wat al met al een besparing van 130.000 euro op het oorspronkelijke voorstel leverde.

Sober en doelmatig was ook voor ons een uiterst belangrijk criterium bij dit project. Voor de zomer van dit jaar had immers de verantwoordelijk wethouder Westerkamp de fractievoorzitters gemeld dat voor wat betreft de verbouwing MFA en Kroondomein, alles binnen de financiële kaders viel. En dat er zelfs een plusje van 30.000 euro te verwachten was. Onthutsend is dan ook dat de memo die drie maanden later tot ons komt, fikse budgettaire overschrijdingen vermeldt en tal van zaken  die ontoelaatbaar zijn. Deze memo begint met het feit dat het oorspronkelijke raadsvoorstel van 24 september 2015 niet deugde. Kapitaalslasten waren te laag berekend. De juiste afschrijvingstermijnen zijn niet gehanteerd. Op z’n minst knullig dat kortlopende afschrijvingstermijnen zijn meegenomen met langlopende afschrijvingstermijnen. Ook wordt in het voorstel van 24 september 2015 de beschikbaarheid  van 1 miljoen genoemd  wat ingezet zou gaan worden voor herhuisvesting. Echter een omissie, want het bleek een bedrag van een kleine 1,3 miljoen te zijn. In het raadsvoorstel van 24 september 2015 staat, ik citeer: “In een periode van bezuinigingen moet soberheid en doelmatigheid voorop staan. Deze uitgangspunten staan voorop bij deze exercitie”. 

Het is dan voor LADA onverteerbaar te moeten constateren dat inmiddels 2,2 miljoen overschreden is op het door de raad vastgestelde  krediet.

Ook de terugkoop van een lokaal van de Regenboog eind 2016 komt als een duveltje uit een doosje. Wat te denken van de afspraken met Stichting Triplo. Waren dit wel goede formeel vast gelegde afspraken? In ieder geval leidde het tot een extra post tijdelijke onderwijshuisvesting van 576.451 euro omdat deze afspraken met Triplo niet zo hard bleken als gedacht. Hierna trekt het college het naar zich toe en neemt zelf een besluit met flinke budgettaire gevolgen. De gemeenteraad krijgt dit voorstel niet voorgelegd, omdat het college zelf maar de verantwoordelijkheid hebben genomen, lezen we. Hier treedt het college in de bevoegdheid van de raad, zonder de raad te informeren.

Ook lezen we dat autorisatieprotocollen niet juist zijn gehanteerd. Dit is twee keer gebeurd.

Resumerend:

 • er is een incorrect raadsvoorstel gepresenteerd
 • daardoor hogere exploitatiekosten
 • een waslijst aan overschrijdingen van 2,2 miljoen euro
 • btw verrekening met de fiscus, van 130.000 tot 250.000 euro die mogelijk nadelig uitvalt waardoor de overschrijding nog hoger kan uitvallen
 • extra kapitaalslasten komende jaren
 • het afboeken van het restant obs de Meerpaal met extra sloopkosten
 • er nog extra investeringen nodig zijn
 • posten die onjuist zijn geboekt
 • autorisatiebevoegdheden die niet zijn nageleefd
 • de nodige vraagtekens die er nog zijn rond de exploitatie van de MFA, omdat niet volledig zicht is of de kosten zoals gas, water en licht correct worden doorberekend
 • het budgetrecht van de raad is omzeild
 • de raad is niet tijdig en juist geïnformeerd
 • vertrouwen, één van de kernwaarden van Hollands Kroon, is ernstig geschonden.

                                                   

LADA kan niet anders dan tot de slotsom komen dat er in het gevoerde beleid van de verantwoordelijke wethouders Westerkamp (Samenlevingszaken) en Meskers (Financiën) geen vertrouwen meer is. Gezien de ontwikkelingen eerder deze avond zullen wij onze motie van wantrouwen niet meer indienen.

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 12 februari 2019 @ 20:59