LADA pleit voor behoud kleutergroep

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA pleit voor behoud kleutergroep

LADA pleit voor behoud kleutergroep op obs De Dentele in Westerland. Lees hier verder brief Surplus_Dentele_3

LADA luistert – zaterdag 9 mei

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert – zaterdag 9 mei

LADAluistert (2)De LADA-caravan trekt er zaterdag 9 mei weer op uit en bezoekt Breezand en Den Oever. De fractieleden willen uw mening horen over de gang van zaken in Hollands Kroon.

Breezand: 11.00 tot 12.30 uur, Den Oever 13.15 tot 14.45 uur.

Toekomstvisie Hollands Kroon, de visie van de LADA fractie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Toekomstvisie Hollands Kroon, de visie van de LADA fractie

De gemeente Hollands Kroon wil een herkenbare gemeente zijn, waarin beleidsmatig duidelijke keuzes ten aanzien van voorliggende thema’s worden gemaakt in samenspraak en samenwerking met de inwoners. Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en beleving, economische en culturele ontwikkeling en welzijn worden geplaatst in een kader dat beoogt, binnen de ter beschikking staande middelen, optimale condities en kwaliteit ten aanzien van wonen, welzijn en leefbaarheid voor zijn inwoners te realiseren. De gemeente wil een energie-neutrale, vitale lokale gemeenschap vormen. De gemeente Hollands Kroon wil deze doeleinden bereiken door actief overleg met inwoners, lokale en regionale maatschappelijke organisaties. Ontwikkelingen op lokale schaal zullen waar nodig op eigen initiatief worden gestart. Regionale, intergemeentelijke en provinciale ontwikkelingen worden actief nagestreefd en zo nodig geïnitieerd. Naast de samenwerkingsverbanden in de Noordkop zoekt Hollands Kroon samenwerking met Medemblik en Opmeer. De Noordkop en Westfriesland raken steeds meer geïntegreerd en werken op velerlei terreinen samen. Een kleinere gemeentelijke overheid en meer initiatief vanuit inwoners en ondernemers, vraagt om een herbezinning op de verhouding tussen overheid en burgers. De gemeentelijke organisatie zal daarom gekenmerkt zijn door betrouwbaarheid, door korte beleidslijnen, efficiëntie en flexibiliteit. Dit zal tevens blijken uit directe en duidelijke toegankelijkheid en communicatie met burgers en organisaties.

Klik hier en lees verder – Toekomstvisie Hollands Kroon, de visie van de LADA fractie

Burgerinitiatief door mevrouw Cobi van Dalen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Burgerinitiatief door mevrouw Cobi van Dalen

Samen met CDA, D66 en LADA hebben wij in de vergadering van dinsdag 28 april een motie ingediend waarin het college opgedragen wordt het burgerinitiatief opgestart door mevrouw Cobi van Dalen mogelijk te maken. Het gaat om het plaatsen van containers bij de opgangen van de Waddendijk waarin wandelaars zwerfvuil kunnen deponeren. De vraag van de initiatiefnemers is om een regeling voor het legen van de containers te treffen. Wethouder Groot zegde toe in de volgende raadsvergadering met voorstellen te komen. Daarop werd besloten om de motie niet in stemming te brengen. Zijn de voorstellen waarmee het college komt onvoldoende dan zal de motie alsnog in stemmig gebracht worden. Burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het onderhouden van de openbare ruimte geven gehoor aan de participatie die gevraagd wordt en dienen gesteund te worden.  Klik hier om de motie te lezen: M-2015-07-CDA-LADA-D66–Motie-vreemd-Voorzieningen-voor-afval-op-de-Waddendijk


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2018 @ 13:59